Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.12.2010 21:28 - Предоставени в нарушение концесии през 1999 г.
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 1593 Коментари: 0 Гласове:
6

Последна промяна: 19.01.2011 10:58


 РЕШЕНИЕ № 85 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1999 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНО ПРИРОДНО БОГАТСТВО - ВАРОВИК, ОТ НАХОДИЩЕ "КАЙЛЪКА" - ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1999 г.

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, § 5б, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 6, ал. 4 от Закона за концесиите

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

 

1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху подземно природно богатство чрез добив на варовик в находище "Кайлъка" - Ловешка област.

1.1. Определя концесионна територия при граници с координати на точките с номера от 1 до 13 включително в координатна система "1970 година".

1.2. Подземното природно богатство варовик е с качества на суровина за производство на цимент, осигуряваща възможност за получаване на сурова смес и клинкер с необходимата характеристика, модули и коефициент на насищане.

2. Определя срок на концесията 10 години.

3. Определя за концесионер "Плевенски цимент" - АД, Плевен, търговско дружество по смисъла на § 5б, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

4. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

4.1. Добитият варовик да се използва от концесионера като суровина за нуждите и при производството на цимент и за производство на строителни материали в предприятието му. Концесионерът може и да продава добития варовик като инертен материал.

4.2. Правата или задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица.

4.3. При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните природни богатства в границите на концесионната територия по т. 1.1. В тези случаи концесионерът няма право на обезщетение.

4.4. Контролът по спазването на условията и по изпълнението на правата и задълженията по концесията се осъществява от концедента или от оторизирани негови представители, като те изискват, а концесионерът е длъжен да им осигурява достъп до концесионната територия и да им предоставя съответните документи и информация.

4.5. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

4.5.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

4.5.2. да спазва изискванията за безопасни условия на работа, като внедрява нови технологии за експлоатация на находището, намаляващи рисковете от трудови злополуки и подобряващи хигиената на труда;

4.5.3. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

4.5.4. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни природни богатства;

4.5.5. да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по оценка на въздействието върху околната среда;

4.5.6. да изготви, а при необходимост и да актуализира проект за рекултивация на терените и след одобряването на проекта от компетентните органи да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

4.5.7. да изпълнява съгласуваните от концедента комплексен план и годишни работни програми;

4.5.8. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи.

4.6. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:

5.1.1. да добива варовик;

5.1.2. право на собственост върху добития варовик;

5.1.3. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;

5.1.4. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности за допроучване и експлоатационно проучване на подземното природно богатство само в границите на концесионната територия по т. 1.1.

5.2. Основни задължения на концесионера:

5.2.1. да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.2.2. да изготви и представи на концедента за съгласуване:

5.2.2.1. комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представянето му е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор;

5.2.2.2. годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година; срокът за представяне е 31 октомври предходната година;

5.2.3. след съгласуване с концедента комплексният план и работната програма стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

5.2.4. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

5.2.5. да изземва подземните природни богатства от земните недра при минимални загуби, обедняване и замърсяване, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

5.2.6. да допуска по всяко време до концесионната територия по т. 1.1 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

5.2.7. да води и предоставя на концедента или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната територия по т. 1.1;

5.2.8. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията.

5.3. Основни права на концедента:

5.3.1. да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;

5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до находището по т. 1 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

5.3.4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията.

5.4. Основни задължения на концедента:

5.4.1. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор;

5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни работни програми.

6. Определя за начален срок на концесията датата на влизането в сила на концесионния договор.

7. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

7.1. Безусловни неотменяеми банкови гаранции от първокласна българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

7.1.1. за първата година гаранцията е в размер 50 на сто от очакваното концесионно възнаграждение и се представя на концедента в 10-дневен срок от подписването на концесионния договор;

7.1.2. за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента до 31 януари на обезпечената година.

7.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазването на околната среда, охраната на подземните природни богатства и охраната на труда:

7.2.1. в специалната банкова сметка по т. 7.2 концесионерът отчислява всяко тримесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10 на сто от дължимото за срока концесионно възнаграждение;

7.2.2. начинът за разпореждане със сметката по т. 7.2 се определя в концесионния договор.

7.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

7.4. Неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

7.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 7.1 - 7.4 гаранции и обезщетение по общите правила.

8. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

8.1. Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 40 000 000 лв., дължимо от концесионера в срок до 1 месец от влизането в сила на концесионния договор.

8.2. Периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, дължими на тримесечни вноски, като срокът за плащане е 15-о число на месеца, следващ съответния период:

8.2.1. размерът на възнаграждението се определя конкретно за всяка тримесечна вноска като сума от:

8.2.1.1. левовата равностойност на 0,05 щатски долара на 1 тон произведен клинкер - за добив на варовик, използван за производството на клинкер, и

8.2.1.2. левовата равностойност на 0,07 щатски долара на 1 тон произведена негасена вар - за добив на варовик, използван за производството на негасена вар, и

8.2.1.3. шест на сто от реализираните приходи от продажби на варовик и строителни материали - за добив на варовик, използван за производството на строителни материали и за продажба;

8.2.2. размерът на концесионното възнаграждение за всяко дължимо плащане не може да бъде по-малък от стойността, получена като произведение от 1/10 от капацитета на инсталираните мощности за производство на клинкер и определеното концесионно възнаграждение за добив на варовик, използван за производството на един тон клинкер.

9. Определя други изисквания, свързани с концесията:

9.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

9.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс.

10. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговорите и да сключи договора за концесия с "Плевенски цимент" - АД, Плевен, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

11. При несключване на концесионния договор в срока по т. 10, включително при отказ от страна на концесионера да преговаря или да подпише в срок договора, министърът на регионалното развитие и благоустройството подготвя и внася в Министерския съвет ново предложение за предоставяне на концесия, като начинът за определяне на концесионера е конкурс.
 РЕШЕНИЕ № 84 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНО ПРИРОДНО БОГАТСТВО - МЕРГЕЛ, В ЧАСТ ОТ НАХОДИЩЕ "БЕЛИЯ БРЯГ" - ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1999г.

На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, § 5б, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 6, ал. 4 от Закона за концесиите

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

 

1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху подземно природно богатство чрез добив на мергел в част от находище "Белия бряг" - Ловешка област.

1.1. Определя концесионна територия при граници с координати на точките с номера от 1 до 8 и от 13 до 21 включително в координатна система "1970 година".

1.2. Подземното природно богатство мергел е с качества на суровина за производство на цимент, осигуряваща възможност за получаване на сурова смес и клинкер с необходимата характеристика, модули и коефициент на насищане.

2. Определя срок на концесията 10 години.

3. Определя за концесионер "Плевенски цимент" - АД, Плевен, търговско дружество по смисъла на § 5б, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

4. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

4.1. Добитият мергел да се използва от концесионера като суровина за нуждите и при производството на цимент и за производство на строителни материали в предприятието му. Концесионерът може и да продава добития мергел като инертен материал.

4.2. Правата или задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица.

4.3. При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните природни богатства в границите на концесионната територия по т. 1.1. В тези случаи концесионерът няма право на обезщетение.

4.4. Контролът по спазването на условията и по изпълнението на правата и задълженията по концесията се осъществява от концедента или от оторизирани негови представители, като те изискват, а концесионерът е длъжен да им осигурява достъп до концесионната територия и да им предоставя съответните документи и информация.

4.5. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

4.5.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

4.5.2. да спазва изискванията за безопасни условия на работа, като внедрява нови технологии за експлоатация на находището, намаляващи рисковете от трудови злополуки и подобряващи хигиената на труда;

4.5.3. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

4.5.4. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни природни богатства;

4.5.5. да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по оценка на въздействието върху околната среда;

4.5.6. да изготви, а при необходимост и да актуализира проект за рекултивация на терените и след одобряването на проекта от компетентните органи да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

4.5.7. да изпълнява съгласуваните от концедента комплексен план и годишни работни програми;

4.5.8. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи.

4.6. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.

5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:

5.1.1. да добива мергел;

5.1.2. право на собственост върху добития мергел;

5.1.3. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;

5.1.4. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности за допроучване и експлоатационно проучване на подземното природно богатство само в границите на концесионната територия по т. 1.1.

5.2. Основни задължения на концесионера:

5.2.1. да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.2.2. да стифира на определено от компетентните органи място льосовидните глини от покривката, утвърдени с Протокол № 1116 на ДКЗ от 18 декември 1973 г., като запаси от глини за производство на ефективни тухли;

5.2.3. да допусне и да не създава пречки пред трети лица, посочени от концедента, да ползват стифираните льосовидни глини от покривката, утвърдени с Протокол № 1116 на ДКЗ от 18 декември 1973 г., като запаси от глини за производство на ефективни тухли;

5.2.4. в срок до 30 дни от подписването на концесионния договор да преизчисли и да внесе в Министерството на околната среда и водите за отразяване в националния баланс на запасите отчет за състоянието на запасите от мергел в границите на концесионната територия по т. 1.1;

5.2.5. да изготви и представи на концедента за съгласуване:

5.2.5.1. комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представянетомуе8месецаотвлизанетовсила на концесионния договор;

5.2.5.2. годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година; срокът за представяне е 30 октомври предходната година;

5.2.6. след съгласуване с концедента комплексният план и работната програма стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

5.2.7. да разработва находището в границите на концесионната територия по т. 1.1 добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

5.2.8. да изземва подземните природни богатства от земните недра при минимални загуби, обедняване и замърсяване, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

5.2.9. да допуска по всяко време до концесионната територия по т. 1.1 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

5.2.10. да води и предоставя на концедента или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната територия по т. 1.1;

5.2.11. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията.

5.3. Основни права на концедента:

5.3.1. да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находище "Белия бряг";

5.3.3. право на собственост върху стифираните от концесионера на определено място льосовидни глини от покривката, утвърдени с Протокол № 1116 на ДКЗ от 18 декември 1973 г., като запаси от глини за производство на ефективни тухли;

5.3.4. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до находището по т. 1 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

5.3.5. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията.

5.4. Основни задължения на концедента:

5.4.1. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор;

5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни работни програми.

6. Определя за начален срок на концесията датата на влизането в сила на концесионния договор.

7. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

7.1. Безусловни неотменяеми банкови гаранции от първокласна българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

7.1.1. за първата година гаранцията е в размер 50 на сто от очакваното концесионно възнаграждение и се представя на концедента в 10-дневен срок от подписването на концесионния договор;

7.1.2. за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента до 31 януари на обезпечената година.

7.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазването на околната среда, охраната на подземните природни богатства и охраната на труда:

7.2.1. в специалната банкова сметка по т. 7.2 концесионерът отчислява всяко тримесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10 на сто от дължимото за срока концесионно възнаграждение;

7.2.2. начинът за разпореждане със сметката по т. 7.2 се определя в концесионния договор.

7.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията по това решение; условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

7.4. Неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения; конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

7.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 7.1 - 7.4 гаранции и обезщетение по общите правила.

8. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

8.1. Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 40 000 000 лв., дължимо от концесионера в срок до 1 месец от влизането в сила на концесионния договор:

8.2. Периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, дължими на тримесечни вноски, като срокът за плащане е 15-о число на месеца, следващ съответния период:

8.2.1. размерът на възнаграждението се определя конкретно за всяка тримесечна вноска като сума от:

8.2.1.1. левовата равностойност на 0,03 щатски долара на 1 тон произведен клинкер - за добив на мергел, използван за производството на клинкер, и

8.2.1.2. шест на сто от реализираните приходи от продажби на мергел и строителни материали - за добив на мергел, използван за производството на строителни материали и за продажба;

8.2.2. размерът на концесионното възнаграждение за всяко дължимо плащане не може да бъде по-малък от стойността, получена като произведение от 1/10 от капацитета на инсталираните мощности за производство на клинкер и определеното концесионно възнаграждение за добив на мергел, използван за производството на един тон клинкер.

9. Определя други изисквания, свързани с концесията:

9.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

9.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс.

10. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговорите и да сключи договора за концесия с "Плевенски цимент" - АД, Плевен, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

11. При несключване на концесионния договор в срока по т. 10, включително при отказ от страна на концесионера да преговаря или да подпише в срок договора, министърът на регионалното развитие и благоустройството подготвя и внася в Министерския съвет ново предложение за предоставяне на концесия, като начинът за определяне на концесионера е конкурс.Срастването на бизнеса с политиката е един от съществените фактори, които забавят постигането на европейските критерии за добро корпоративно управление в България. Когато големи акционери в една компания станат политици или поддържат свое лоби на ниво Министерски съвет, Съд и Народно събрание, регулативната функция на държавата се губи, а интересите на миноритарните или бившите собственици имат малък шанс да бъдат защитени. Създаденото порочно партньорство между бизнеса и политиката води до използването на властта за лично облагодетелстване, а оттам и до крупните корупционни схеми на прехода, какъвто се оказа конкретния случай с най-голямото експроприирано българско предприятие принадлежало на български паданици, и респективно несъстояла се най-мащабна постигната реституционна справедливост. Което обуславя извода за последвалото и извършено криминално икономическо разграбване на страната, за сметка на наследниците на бившите патриотични предкомунистическите индустриалци и фабриканти, минали през ада на осъществените всевъзможни репресии по време на тоталитарния режим от съветски тип, засегнал и отстранил целия икономически елит на България и унищожил едни от най-видните и заслужили фамилии у нас. Затова веднъж завинаги е твърде наложително отстраняването и лустрирането, на всички лица свързани с бившия тоталитарен и репресивен апарат и техните наследници от механизмите на политическата и най-вече на икономическата власт. В противен случай България ще се обезлюди напълно, а отново всички ние ще трябва да платим цената за бездушието, некадърността и користта на управниците си.
Гласувай:
6
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 2899757
Постинги: 502
Коментари: 1037
Гласове: 19650
Архив
Календар
«  Март, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031