Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06.2007 07:47 - Първо българско за цимент АД „Лев” - Плевен
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 4095 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 13.12.2010 15:08


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

на Първо Българско за цимент АД „Лев” - Плевен

image
Първо българско за цимент АД "Лев" /днешен изглед/

 

Първото българско за цимент акционерно дружество „Лев” – Плевен е основано  като търговско събирателно дружество със свой устав под името Първо българско за цимент дружество и хидравлическа вар „Лев” – Плевен с централа – София на 20 май 1909 година. Първите основатели са Иван П. Габровски от гр. Тулча, Костадин Пенчев – Русе, Стефан Д. Манафов - инженер от Габрово и Дико Пачев - търговец от Габрово. Впоследствие броя на участниците нараствал.

 

image 

Същата година в района на гр. Плевен западно от града, край ж.п. линията София - Варна започнал строежа на фабриката. Строежът бил завършен към края на 1910 г. и от 1 март 1911 г. фабриката започнала да функционира.

image

 

През 1917 г. дружеството 6ило превърнато в акционерно и регистрирано в Областния съд гр. София под името Първо българско за цимент акционерно дружество „Лев” с централа в София и клон /фабриката/ гр. Плевен /ДВ. 6р. 88 от 26.04.1917 г./. През 1918 г. старата фабрика била пpeуcтpoeнa като 6ила построена нова фабрика.

image


През 1933 г. по решение на Общото събрание, състояло се на 27 април 1933 г. е бил изменен чл. 4 на дружествения устав и седалището на дружеството се премества от София в Плевен /Определение № 1570 на Софийския областен съд, от 14.06.1935 г. и Определение № 8104/18.07.1935 г. на Плевенския областен съд/. Дружеството е съществувало под това наименование до 23 декември 1947 г.

 

С Министерско постановление от 9 юни 1947 г., протокол № 93 от с.г. се одобрява дружеството да се организира на началата на самоиздръжка под наименованието Държавна циментова фабрика „Лев” – Плевен, под ведомството на Министерството на индустрията и занятията, но поради протакане на преговорите, то със Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия /Обн., ДВ, бр. 302 от 27.12.1947 г.; изм. и доп., бр. 176 от 2.08.1949 г., с еднократно действие/ било национализирано.

 

Предмета и обема на национализацията е посочен в чл. 1 от ЗНЧИМП на основание чл. 10, алинея последна от Конституцията на Народна Република България, с което се национализират и стават собственост на държавата, т.е. общонародна собственост, всички частни предприятия от подробно изброени клонове на индустрията, включително и производството на цимент.

 

Дружеството се е управлявало от Управителен съвет и директор. Върховен орган са били общите редовни и извънредни събрания на акционерите.

 

Общите събрания са 6или законни и имали право да решават въпросите, ако присъстват акционери притежаващи Ѕ от акциите. Извънредни събрания се свикват, когато изявят желание акционери притежаващи 1/10 част от акциите, представляващи основния капитал.

 

От 1933 г. дружеството е било под непосредствения надзор на Министерството на финансите, упражняван чрез постоянен държавен контрольор, който следил и водил на отчет добитото производство и вложените суровини. Целта на този контрол е била осигуряване приходи за фиска. На всеки произведен килограм цимент дружеството е внасяло акциз.

 

След 1944 г. контролът по пласиране на производството е бил упражняван и от Областния комитет на Отечествения фронт, като преди всичко за задоволяване нуждите на обществените организации и предприятия. През време на Втората световна война, поради голямата нужда от цимент за военни цели и държавни строежи, предприятието било граждански мобилизирано, с което заварените, а също така и постъпващите след това работници били граждански мобилизирани.

image

 

/продължава

 

 

image

ПЛЕВЕНСКИ ОБЛАСТЕН СЪД

 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 932 от 16 август 1947 година е вписано в търговския едноличен регистър том V, стр. 105 под № 32 от 1947 година, фирмата: Държавна циментова фабрика „Лев”, със седалище гр. Плевен, Бившето дружество „Лев”, I-во българско за цимент, акц. д-во Плевен, съгласно постановлението на Министерския съвет от 9 юни 1947 година, протокол № 93 се одобрява да се организира на началата на самоиздръжката под наименованието Държавна циментова фабрика „Лев”, гр. Плевен под ведомството на индустрията и занаятите. Същото се организира като такова, под последното наименование.

1-(ЧС5531)-1                                                                  Секретар: Илия Тончев


 image

Първо българско за цимент АД "Лев" - Плевен

 
image
Лалю Метев - представител на собствениците на ПБАД "Лев"
 

СПРАВКА: „ПЛЕВЕНСКИ ЦИМЕНТ" АД

„Плевенски цимент" АД е предприятие в експлоатация за производство на клинкер и цимент. От 1997 г. собственик е фирма „Титан цимент" Гърция. Компанията е с вековни традиции в загрижеността си за опазване на околната среда и поема отговорност за поддържане равновесието в природата. Получава награди от Атинската търговска камара през 1997 г., от Европейската комисия 1987 г. и 2000 г. за отговорността си към опазване на околната среда. Компанията „Титан цимент" придобива сертификат ИСО 14001 за управление на системата по опазване на околната среда.

Основнни цели на „Плевенски цимент" АД са:
правилното прилагане на съвременните технохнологии за опазване на околната среда в процеса на управление на отпадъците;
предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци;
повторно използване и рециклиране на материалите;
подобряване организацията за събиране и транспортиране;
екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
правно регулиране на управлението на отпадъците;
работа с обществеността във връзка с обезвреждането на отпадъците;
подобряване на системата за мониторинг, набиране на информация и контрол.

При производството на цимент се използват както отпадъчни материали като шлак, пепелина и отпадъчен гипс, така и необходимите суровини мергел, варовик и трас. Годишно „Плевенски цимент" АД използва около 40 000 т шлак, отпадъчен продукт от маталургичната промишленост, 21 000 т пепелина - отпадъчен продукт от ТЕЦ - Перник, 4 000 т отпадъчен гипс от производство на санитарен фаянс. За спазване на законовите разпоредби и изискванията на РИОСВ гр. Плевен в „Плевенски цимент" АД е създадена Програма за управление на отпадъците, като основните насоки са част от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Производството на цимент е енергоемък процес. Обикновено от 30 до 40 % от разходите за производство отиват за енергия. Като основно гориво в пещта за производство на клинкер в „Плевенски цимент" АД се използва петрококс и природен газ. Съществуват технологии за извличане на енергия чрез изгаряне на гуми като заместител на част от традиционното гориво при контролирани условия. Основни методи за превръщане на гуми в енергия са изгаряне, използване на гуми като гориво в циментови пещи и пиролиза. Гумите имат средна топлина на изгаряне от 32 гигаджаула на тон, която е по-висока от тази на въглищата.

За образуването на циментен клинкер е необходима температура по-висока от 1400°С. Циментовите пещи са подходящи за горенето на гуми, защото горенето се извършва при висока температура, материалът престоява в пещта дълго време при оксидираща атмосферна среда, висока термална енергия. Алкалната среда способства за улавянето и по този начин на силното минимизиране на серните съединения в димните газове. Процеса на горене на автомобилни гуми се извършва без отделяне на сажди и летливи продукти, като количеството на нелетливите вещества е практически незначително.

През 2002 г. „Плевенски цимент" АД получава временно разрешение от МОСВ за провеждане на експеримент за използване на изрезки от стари автомобилни гуми като допълнително гориво, а през 2003 г. внася в МОСВ инвестиционно предложение за технология за оползотворяване на автомобилни гуми чрез изгаряне, като добавъчно гориво при производство на клинкер на стойност 30000 евро. За целта е изграден механизъм за подаване на изрезките от автомобилните гуми към пеща за изпичане на клинкер. При реализиране на инвестиционнто предложение, необходимото количество гориво - петрококс ще се намали до 2/3, като част от него се замени с използването на изрезки от гуми. Реализирането ще има положително въздействие от гледна точка на екологичните и социално-икономическите условия. То може да се конкретизира в следното - при въвеждане на технологията за една пещ ще бъдат оползотворявани годишно около 7 500 тона автомобилни гуми. Тази технология за оползотволяване на автомобилните гуми при производството на цимент е с предимство пред останалите термични методи поради силната редукция на серните съединения в димните газове. Ще бъдат заменени 7 500 тона невъзобновяеми източници на енергия, с 7 500 тона автомобилни гуми ще се намалят отпадъците в България, ще се създаде началото на ефективна официална система за събиране на износени гуми от източниците им.

Циментово производство е свързано с използването на големи количества природни ресурси и в следствие на това в „Плевенски цимент" АД се експлоатират кариера за варовик „Кайлъка" и кариера за мергел „Белия бряг". В кариера „Кайлъка" едновременно с разработването се извършва техническа рекултивация, след което въз основа на разработени и утвърдени проекти предстои биологична рекултивация до пълно възтановяване на нарушените терени. Поради изчерпване на запасите предстои рекултивация на кариера „Белия бряг" и разработване на кариера „Томовото" за която са подадени документи в МОСВ за получаване на концесия.

Пет милиона лева е печалбата за 11-те месеца на 2002 година на "Плевенски цимент" АД срещу 2.6 млн. лв. за 2001 г. Псевдо-гръцката офшорна компания "Титан", която го приватизира криминално през 1997/8 г., "инвестира" в обновлението на техниката 12.3 млн. лв. През 2002 г. са изградени нови товарища за цимент и клинкер с принадлежащия им пневмотранспорт.Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3333244
Постинги: 512
Коментари: 1043
Гласове: 19731
Архив
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031