Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.12.2010 22:21 - Бил ли е част от схемата Андрей Икономов?
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 3657 Коментари: 2 Гласове:
15

Последна промяна: 20.12.2010 10:07


 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 4073
София, 07.06.2001
Върховният административен съд на Република България - Петчленен съставв закрито заседание на първи юни две хиляди и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
МИЛКА ПАНЧЕВА
АНТОАНЕТА АРНАУДОВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
при секретар   и с участието
на прокурора   изслуша докладваното
от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ image
по адм. дело № 3784/2001.
image
Производството е по реда на чл. 213 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на Васил Лалев Метев от София, против определение № 1782/20.03.2001 г. по адм. д. № 4416/2000 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.
С обжалваното решение състав на съда е отменил хода по същество на делото, даден в съдебното заседание на 21.02.2000 г., оставил е без разглеждане жалбата на Метев против заповед № РД-02-14-147/25.01.1999 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и е прекратил производството по делото.
Недоволен, Метев обжалва. Твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно "...тъй като не сме атакували само реалната оценка, а и самата законосъобразност на издадения административен акт.". Пред съда е представена друга жалба, не тази, която са подали. Моли да се отмени определението и се върне делото за разглеждане по същество.
Ответната страна - министърът на РРБ не взема становище по частната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав, за да се произнесе, съобрази следното:
Адм. д. № 4416/2000 г. на съда е образувано по жалба на Метев против заповед № РД-02-14-147/25.01.1999 г. на МРРБ и оценка на вещото лице Йорданка З. Велинова, възложена със заповед № РД-02-14-1211/01.07.1999 г. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразността на административните актове, не и за тяхната нищожност. 
По делото липсват данни кога точно е съобщено на жалбоподателя за обжалваната от него заповед № РД-02-14-147/25.01.1999 г., но както правилно е посочено от тричленния състав, заверен екземпляр от утвърдената оценка му е връчен на 20.09.1999 г. Последната е изготвена на база на посочената заповед и същата е цитирана в оценката, поради което следва да се приеме, че най-късно в този момент тя му е съобщена. Преклузивният срок за обжалване, съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗВАС, е изтекъл много преди подаването на жалбата от Метев на 31.03.2000 г.
Пред вид изложеното, частната жалба се явява неоснователна и определението следва да се остави в сила.
Представените с частната жалба писмени доказателства не установяват верността на твърдението, че на Върховния административен съд е изпратена друга по съдържание и различна от представената в министерството на РРБ жалба. Всички те, както и доводите на частният жалбоподател /които впрочем са неясни и не съвсем разбираеми/, касаят основателността на първоначалната жалба, подадена пред съда, не и законосъобразността и правилността на прекратителното му определение.
Водим от горното и на основание чл. 11 от ЗВАС във вр. с чл. 217 от ГПК, Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ в сила определение № 1782/20.03.2001 г. по адм. д. № 4416/2000 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
Определението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Андрей Икономов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Александър Еленков
/п/ Милка Панчева
/п/ Антоанета Арнаудова
/п/ Захаринка Тодорова
  А.И.
А.Г.ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1782
София, 20.03.2001
Върховният административен съд на Република България - Трето отделениев съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БИСЕРКА КОЦЕВА
ВАНЯ ПУНЕВА
при секретар Мадлен Дукова и с участието
на прокурора Иво Игнатов изслуша докладваното
от съдията ВАНЯ ПУНЕВА image
по адм. дело № 4416/2000.


Съдебното производство е по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за обезщетяване собственици на одържавени имоти /ЗОСОИ/.
Образувано е по жалба на проф. Васил Лалев Метев от гр. София против заповед № РД-02-14-147 от 25.01.1999 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство и изготвената оценка. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на заповедта и оценката и се иска нейната отмяна.
Ответника по жалбата Министрество на регионалното развитие и благоустройство моли да се прекрати производството поради недопустимост на жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура поддържа становище за недопустимост на жалбата.
Върховният административен съд, като съобрази становищата на страните и доказателствата по делото прие, че направените възражения за недопустимост са основателни по следните съображения:
Със заповед № РД-02-14-147 от 25.01.1999 г. министъра на регионалното развитие и благоустройство е уважил искането на наследниците на бившите акционери на АД "ЛЕВ" гр. Плевен, представлявани от проф. Васил Метев, като им е признато обезщетение с компенсаторни записи. Със заповед № РД-02-14-574 от 5.04.1999 г. е назначена експертиза, която да извърши оценката и същата е възложена на Йорданка Колева по повод направено възражение със заповед № РД-02-14-1211 от 1.07.1999 г. е възложена повторна оценка вече на вещо лице Йорданка Зафирова Велинова. Изготвеното заключение е било утвърдено от административния орган. С писмо № 8-779/98 г. от 17.09.1999 г. жалбоподателя е бил уведомен за изготвената оценка и е получил препис от нея лично на 20.09.99 г. срещу подпис.
Жалбата е подадена с ВХ № 779/98 от 31.03.2000 г.
При тази фактическа установеност по делото същата се явява подадена извън срока и е процесуално недопустима. След като жалбоподателят е получил лично срещу подпис, препис от заповедта за оценка на 20.09.1999 г., то той е следвало да подаде жалбата в 14-дневен срок. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 6 ЗОСОИ, оценките и установените квоти както и отказите подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им. Изключение е направено само за мълчаливите откази, които можеха да се обжалват до 31 март 2000 г. В случая както заповедта, с което е уважено искането, така и направената оценка са влезли в сила и жалбата се явява просрочена. Това е така, тъй като по делото е представена и служебна бележка, от която е видно че жалбоподателят е притежател на временно удостоверение за компенсаторни записи което му е предадено на 16.12.1999 г.
С оглед на установеното, жалбата следва да се остави без разглеждане като неодупстима на основание чл.20 от ЗВАС,
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ хода по същество на делото даден в съдебно заседание на 21.02. 2000 г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на проф. Васил Лалев Метев от гр. София против заповед № РД -02-14-147 от 25.01. 1999 г и утвърдената оценка изготвена от вещо лице Йорданка Зафирова.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 4416/2000 г. по описа на върховния административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пенка Иванова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Бисерка Коцева
/п/ Ваня Пунева
  В.П.
дл


ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ
(обн.,ДВ,бр.107 от 18 ноември 1997 г.; Решение No 4 на Конституционния съд от 1998 г. - ДВ,бр.30 от 17 март 1998 г.; изм. и доп., бр.45,88, 135 от 1998 г.,бр.12 от 1999 г.,бр.9 от 2000 г.; попр.,бр.10 от 2000 г.; изм.,бр.99 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.25 от 2001 г., бр.28, 45 от 2002 г., бр.47 от 2002 г.; изм.,бр.112 от 2003 г.; изм. и доп.,бр.101 от 2004 г.; доп.,бр.24 от 2006 г.; изм.,бр.59 от 20 юли 2007 г.)

Бележки по прилагането на закона:

1. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ДВ,бр.88 от 31 юли 1998 г.): 
(§ 3) (1) Министърът на държавната администрация и министърът на финансите определят в четиринадесетдневен срок от влизането в сила на този закон условията, реда и тарифата за заплащане на вещите лица от списъка по § 4.
(2) В срока, посочен в ал.1, министърът на държавната администрация и министърът на финансите утвърждават образец на временно удостоверение за компенсаторни записи.
2. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ДВ,бр.9 от 1 февруари 2000 г.)
(§ 6) Министрите, ръководителите на ведомства и областните управители могат да възлагат на свои заместници осъществяването на правата и задълженията им по закона.
(§ 9) По реда на чл.8, ал.2, 3 и 4 се извършват и плащания с облигации по вътрешния и външния дълг на Република България, поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
(§ 10) (1) В срок до 30 април 2000 г. всички органи по чл.6, ал.1 предават регистрите по чл.6, ал.9 със закритите партиди в централния регистър към министъра на държавната администрация.
(2) Органите по чл.6, ал.1 изпращат периодична информация за незакритите партиди по чл.6, ал.9 на Центъра за масова приватизация, който отразява всички неоползотворени компенсаторни и жилищни компенсаторни записи.
(3) Редът и условията за работа на Централния регистър се определят от Министерския съвет.
(§ 12) Сроковете за предявяване на искания за обезщетения по чл.3, ал.3 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти се възстановяват и се продължават до 31 март 2000 г.
3. Съгласно Закона за изменение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ДВ,бр.25 от 16 март 2001 г.) "Първоначални собственици (притежатели) на компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи" са лицата, на чието име те са издадени, или техните наследници по права линия и съребрена линия до втора степен.


БЕЛЕЖКА: Назначеното от Евгений Бакърджиев - министър на регионалното развитие, второ вещо лице, а именно Йорданка Зафирова Велинова, към момента на изготвянето на експертизата, е държавен служител на пряко подчинение на Министъра на финансите Муравей Радев, т.е. посоченото вещо лице се е намирало в положение на конфликт на интереси и в пряка зависимост при изпълнение на спецдържавната поръчка.Гласувай:
151. анонимен - QgEsXeGpqeUfqQL
03.07.2011 23:44
AKAIK you've got the anwesr in one!
цитирай
2. анонимен - IRCWBFXOJISBivfOEzw
04.07.2011 11:47
90Imkp <a href="http://xaxiqeraklgb.com/">xaxiqeraklgb</a>
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3804947
Постинги: 556
Коментари: 1058
Гласове: 19939
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031