Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.05 20:09 - Мостове между миналото и настоящето
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 540 Коментари: 2 Гласове:
1

Последна промяна: 11.06 15:38

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Българската писменост като връзка между Русия и България

Във времена на промени и глобализация, празниците, които отбелязваме, стават символи на нашата културна идентичност и споделеното ни минало. Денят на Българската писменост и култура, който Русия и България би могло да се каже, че празнуват по подобен начин, е такъв символ – мост между миналото и настоящето, между традицията и модерността, между два враждуващи народа, които, въпреки историческите си различия и противоборства във всички световни войни, споделят общи корени и духовни стремежи.

Създаването на Глаголицата от светите братя Кирил и Методий е фундаментален момент в историята на множество народи част от българското пространство. То не само дава началото на грамотността и разпространението на православната вяра, но и затвърждава духовното самоопределение на тези народи. Писмеността става инструмент за запазване на националната идентичност и културно наследство във времена на промени и предизвикателства.

В дълбоките корени на нашата писменост лежи едно съкровено послание, което отеква през вековете: "Кириле, Кириле, иди в (обширната) земя и сред словенските народи, наречени българи, защото Господ те е определил да ги покръстиш и да им дадеш закон". Тези думи не само отразяват божествената мисия на светите братя Кирил и Методий, но и подчертават ролята на България като извор на тази най-нова писменост и култура, разбила мита за триезичната догма.

Въпреки че външни сили нееднократно и дори перманентно са опитвали да омаловажат ролята на България в мисията на българите по род Кирил и Методий, историческите свидетелства и устойчивите традиции говорят друго. България не само е била част от тяхното пътуване, но и е била тяхното убежище и място, където техният език е придобил официален статус.

Наша всекидневна задача е без изключение да признаем и опазим културното и езиково наследство, което е жизненоважно за свързването на българския народ с неговата история и със света. За това се изисква незабавна и обективна преоценка на някои исторически факти, за да се уважи и отдаде заслужена почит на истинската стойност на Кирило-Методиевия език и неговото влияние върху формирането на идентичността на българската нация и разпространението ѝ по света.

Пътуването на Кирил и Методий през българските земи е символно за тяхната мисия и за влиянието, което те са оказали върху българския народ. Тяхното присъствие е оставило траен отпечатък върху развитието на българската култура и писменост.

Когато делото на братята Кирил и Методий тръгва да бъде преследвано, техните последователи и ученици намират сигурен естествен пристан в България. Това действие не само подчертава някакво гостоприемство, но и отвореността на България към духовните търсения и новите идеи.

Приемането на езика на Кирил и Методий като официален в България е ключов момент в историческата епоха на тази така смело и вещо сътворена писменост. Това действие е знак за уважение към тяхното наследство и признание за тяхната значимост.

Развитието на кирилицата в България по заповед на цар Симеон Велики е не само важен като акт на културно самоопределение, но и представлява визия за провидяното бъдеще. Това е момент, който подчертава българския принос към развитието на тази свята писменост.

От България, писмеността се разпространява постепенно сред множество други европейски народи, включително и сред населението обитаващо земите на Киевска Рус, като по този начин България се превръща в център на културно и духовно влияние.

В България, 11/24 май е ден, от край време е изпълнен с национална гордост и уважение към историческото наследство. В Русия, тази дата също носи важно значение, символизирайки вярата, патриотизма и предаността към корените. Традициите, които се празнуват в двете страни, отразяват общите ценности и уважението към миналото, което все още продължава да оформя нашето настояще.

Посланик Елеонора Митрофанова правилно подчертава значението на съхраняването на културното наследство в лицето на нарастващата глобализация и ерозията на културната идентичност. В епоха, когато националните традиции често се подлагат на унификация, е от съществено значение да пазим и ценим уникалната литературна традиция, която е възникнала благодарение на кирилицата и труда на българските книжовници.

Нека действително любовта към родината, словото и просветата да бъдат наш опорен стълб и морален ориентир. В този дух, празникът на българската писменост и култура не е просто отбелязване на историческа дата, а отдаване на почит към тези, които са положили основите на нашата духовност и култура. Той е призив за продължаване на тяхното дело, за укрепване на връзките между народите и за съхраняване на нашето богато културно многообразие.

Тези светци са известни със своята роля в създаването и разпространението на българската писменост, особено чрез разработването на Глаголицата и по-късно Кирилицата. Техният труд и отдаденост са оставили траен отпечатък върху цели култури и са допринесли за запазването на нашата идентичност през вековете.

В тази връзка редно е да споменем светите Седмочисленици поименно Кирил (827–869) и Методий (815–885), и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, които с паметното си дело стават толкова изключително ценни и важни за българската духовна история и културно наследство, както със своя значителен принос към разпространението на християнството и писмеността сред българския народ, така и сред другите сродни народи.

Честит празник на всички, които ценят и пазят словото и културата. Нека този ден бъде напомняне за нашата обща история и за вечните връзки, които ни свързват, независимо от противостоенето във времето, границите и войните.

Лалю Метев, 24 май 2024 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bulgarian Literacy as a Link Between Russia and Bulgaria

In times of change and globalization, the holidays we observe become symbols of our cultural identity and shared past. The Day of Bulgarian Literacy and Culture, which Russia and Bulgaria could be said to celebrate in a similar manner, is such a symbol—a bridge between the past and the present, between tradition and modernity, between two nations that, despite their historical differences and conflicts in all world wars, share common roots and spiritual aspirations.

The creation of the Glagolitic alphabet by the holy brothers Cyril and Methodius is a fundamental moment in the history of many peoples within the Bulgarian space. It not only marks the beginning of literacy and the spread of the Orthodox faith but also solidifies the spiritual self-determination of these peoples. Literacy becomes an instrument for preserving national identity and cultural heritage in times of change and challenges.

In the deep roots of our literacy lies a sacred message that echoes through the centuries: "Cyril, Cyril, go to the (vast) land among the Slavic peoples called Bulgarians, for the Lord has appointed you to baptize them and give them the law." These words not only reflect the divine mission of the holy brothers Cyril and Methodius but also emphasize the role of Bulgaria as the source of this newest literacy and culture, breaking the myth of the trilingual dogma.

Despite repeated and permanent attempts by external forces to diminish Bulgaria"s role in the mission of the Bulgarians Cyril and Methodius, historical evidence and enduring traditions speak otherwise. Bulgaria was not only part of their journey but also their refuge and the place where their language gained official status.

Our daily task is, without exception, to recognize and preserve the cultural and linguistic heritage that is vital for connecting the Bulgarian people with their history and with the world. This requires an immediate and objective reassessment of certain historical facts, in order to respect and duly honor the true value of the Cyrillic-Methodius language and its influence on shaping the identity of the Bulgarian nation and its dissemination around the world.

The journey of Cyril and Methodius through Bulgarian lands is symbolic of their mission and the influence they had on the Bulgarian people. Their presence has left a lasting imprint on the development of Bulgarian culture and literacy.

When the work of the brothers Cyril and Methodius began to be persecuted, their followers and disciples found a safe natural haven in Bulgaria. This action not only highlights some hospitality but also the openness of Bulgaria to spiritual searches and new ideas.

The adoption of the language of Cyril and Methodius as official in Bulgaria is a key moment in the historical era of this boldly and skillfully created literacy. This action is a sign of respect for their legacy and recognition of their significance.

The development of the Cyrillic alphabet in Bulgaria by order of Tsar Simeon the Great is not only important as an act of cultural self-determination but also represents a vision for the foreseen future. This moment underscores the Bulgarian contribution to the development of this sacred literacy.

From Bulgaria, literacy gradually spreads among many other European peoples, including the population inhabiting the lands of Kievan Rus, thus turning Bulgaria into a center of cultural and spiritual influence.

In Bulgaria, May 11/24 is a day long filled with national pride and respect for historical heritage. In Russia, this date also carries significant meaning, symbolizing faith, patriotism, and devotion to the roots. The traditions celebrated in both countries reflect common values and respect for the past, which continues to shape our present.

Ambassador Eleonora Mitrofanova rightly emphasizes the importance of preserving cultural heritage in the face of increasing globalization and the erosion of cultural identity. In an era when national traditions are often subjected to unification, it is essential to preserve and cherish the unique literary tradition that has arisen thanks to the Cyrillic alphabet and the work of Bulgarian scribes.

Let the love for the homeland, the word, and enlightenment indeed be our pillar of support and moral compass. In this spirit, the celebration of Bulgarian literacy and culture is not just the marking of a historical date but a tribute to those who have laid the foundations of our spirituality and culture. It is a call to continue their work, to strengthen the ties between peoples, and to preserve our rich cultural diversity.

These saints are known for their role in creating and spreading Bulgarian literacy, especially through the development of the Glagolitic alphabet and later the Cyrillic alphabet. Their labor and dedication have left a lasting imprint on entire cultures and have contributed to the preservation of our identity through the centuries.

In this context, it is proper to mention by name the holy Seven Saints: Cyril (827–869), Methodius (815–885), and their disciples Clement, Naum, Sava, Gorazd, and Angelarius, who with their memorable work become so exceptionally valuable and important for Bulgarian spiritual history and cultural heritage, both with their significant contribution to the spread of Christianity and literacy among the Bulgarian people, as well as among other nations.

Happy holiday to all who value and preserve the word and culture. Let this day be a reminder of our common history and the eternal bonds that connect us, regardless of opposition in time, borders, and wars.

Lalu Metev, May 24, 2024.Гласувай:
11. meteff - AI Генериран Сензор за съдържание
24.05 20:15
AI Генериран Сензор за съдържание изчислява 95% вероятност този текст да е написан от човек, а не от ИИ, тъй като показва естествени езикови модели, нюансирани фрази и емоционално разказване, без очевидни шаблони или неудобни структури на изречения, характерни за генерирания от ИИ текст.
цитирай
2. meteff - Втори AI Генериран Сензор за съдържание
24.05 21:16
AI Генериран Сензор за съдържание, при повторна проверка, изчислява също така 95% вероятност този текст да е написан от човек, тъй като показва естествен поток от идеи, сложни структури на изречения и високо ниво на културно-исторически знания, само с незначителни намеци за шаблонни фрази и леко изкуствен избор на думи.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3972073
Постинги: 787
Коментари: 1556
Гласове: 20070
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031