Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.05 07:22 - Размисли за 24 май
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 639 Коментари: 4 Гласове:
2

Последна промяна: 26.05 07:46

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Идентичност и култура в съвременното общество

24 май е ден, който в българската култура и история заема особено място. Това е денят на българската писменост и култура, символ на просветата и духовното възраждане на българщината. Въпреки това, съвременните предизвикателства като малограмотността, безразличието и материализма поставят под въпрос значението и продължителността на тези ценности.

Средновековната идентичност, която е била потвърдена със създаването на азбуката ни от учениците на братята Кирил и Методий, днес се сблъсква с нови проблеми. Малограмотността и безразличието са симптоми на по-дълбоки социални недъзи, които угнетяват духа на народа и неговата културна самобитност. Прагматичният тарикатлък и комерсиалните предпочитания отразяват отдалечаването от духовните стремежи и пренебрегването на културното наследство.

Въпреки че понятието "просвета" се асоциира с периода на Просвещението, което настъпва в Европа чак през 17 век, ние свързваме този термин с дейността на светите братя Кирил и Методий. Техният принос към православната християнска цивилизация е неоспорим, макар и да не съвпада с модерното разбиране за просвета.

През 9 век, когато Кирил и Методий развиват своята дейност, понятието за просвета все още не е формулирано. Техните усилия са насочени главно към интегрирането на Българската империя в лоното на християнската цивилизация, и по-специално към Константинополската патриаршия.

Създаването на глаголическата писменост от Кирил и Методий има една-единствена цел - да се преведе Светото Писание на разбираем език и да се обучат свещеници, които да проповядват християнските учения. Това действие е ключово за превръщането на българския народ в "правилно християнски", тоест православен, и за включването му в Pax Byzantina - земната проекция на Царството Божие.

Благодарение на усилията на византийската дипломация и българската монархия, православието днес е световен фактор, половин хилядолетие след падането на Константинопол. България може да се гордее със своя най-успешен проект - Киевска Рус, като част от днешните Украйна и РФ, която е пряк резултат от разпространението чрез кирилските знаци на българската писменост и християнската вяра.

Създаването на българската писменост е едно от най-важните събития в цялата ни история, което стои рамо до рамо наравно с признаването на българската държава, както и по-късното приемане на християнството като официална религия. Това събитие е фундаментално за формирането на българската национална идентичност и културно наследство.

Доколкото светите Кирил и Методий може да не са имали за цел просвещението в съвременния му смисъл, тяхната мисия е имала дълбоко и трайно въздействие върху българската култура, религия и образование. Техният принос е основополагащ за развитието и на други народи в утвърждаването на мястото им в християнския свят.

Но, 24 май трябва да бъде повече от романтичен спомен или училищен празник. Той е символ на стремежа към знание и просветление, който трябва да се пренесе и в съвременните реалности. Необходимо е да се преосмисли как се отнасяме към този ден и какво представлява той за нас днес. Работата за пари, без да се вземат предвид духовните и културни аспекти на живота, е отблъскваща и води до израждане на обществените ценности.

За да се противопоставим на тенденцията към упадък, трябва да се върнем към корените на нашата идентичност и да възродим ценностите, които са ни направили това, което сме днес. Необходимо е да се отдаде почит на делото на светите братя Кирил и Методий, техните ученици и последователи, както и на възрожденците, които не са работили за материално възнаграждение, а за духовното извисение и израстване на народа ни.

Комунистическият режим в България, който продължи няколко десетилетия, остави дълбоки и трайни следи върху националната духовност, просвета и култура. Под неговото вредно управление, много от ценностите бяха подложени на систематично изкривяване или потискане. Идентичността, която беше утвърдена през средновековието и обогатена през Възраждането, беше насилствено принудена да се приспособи към идеологическите рамки на комунистическата доктрина.

В този период, културното наследство често беше използвано главно като инструмент за политическа пропаганда, а не като средство за духовно израстване. Просветата и образованието бяха ограничени и контролирани, като по този начин се ограничаваше свободното мислене и творчеството. Това доведе до ерозия на културните и духовните ценности, които са били в основата на българската идентичност.

След падането на комунизма, страната все още се опитва да възстанови и преоцени своето културно и духовно наследство. Въпреки това, последиците от този период продължават да се усещат, като се проявяват чрез малограмотност, безразличие и материализъм. Тези проблеми са предизвикателство за съвременното българско общество, което се стреми да възроди своята идентичност и да възстанови ценностите, които са били подкопани през годините на комунистическо управление.

24 май трябва да бъде ден на размисъл за това какво означава да си българин в съвременния свят. Трябва да се стремим към съхраняване на нашата култура и идентичност, като същевременно се борим с наследените недъзи. В крайна сметка, истинската стойност на нашата идентичност се измерва не само в празнични дни, но и в ежедневните ни действия и стремежи към духовно и културно обогатяване.

Така, 24 май остава не само ден за празнуване, но и за размисъл за това как можем да преодолеем дългосрочните вреди, нанесени върху нашата духовност и култура, и да възстановим връзката си с корените и исконните ценности, които дефинират в цялост българската идентичност.

Лалю Метев, 24 май 2024 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Identity and Culture in Contemporary Society

May 24th holds a special place in Bulgarian culture and history. It is the day of Bulgarian literacy and culture, a symbol of enlightenment and the spiritual revival of Bulgarian identity. However, contemporary challenges such as illiteracy, indifference, and materialism call into question the significance and longevity of these values.

The medieval identity, affirmed with the creation of our alphabet by the disciples of Saints Cyril and Methodius, today faces new problems. Illiteracy and indifference are symptoms of deeper social maladies that oppress the spirit of the people and their cultural uniqueness. Pragmatic cunning and commercial preferences reflect a departure from spiritual aspirations and a neglect of cultural heritage.

Although the concept of "enlightenment" is associated with the Age of Enlightenment, which occurred in Europe only in the 17th century, we connect this term with the activities of the holy brothers Cyril and Methodius. Their contribution to the Orthodox Christian civilization is indisputable, even though it does not coincide with the modern understanding of enlightenment.

In the 9th century, when Cyril and Methodius were carrying out their work, the concept of enlightenment had not yet been formulated. Their efforts were primarily directed towards integrating the Bulgarian Empire into Christian civilization, and specifically towards the Patriarchate of Constantinople.

The creation of the Glagolitic script by Cyril and Methodius had one sole purpose - to translate the Holy Scriptures into an understandable language and to train priests who would preach Christian teachings. This action was crucial for transforming the Bulgarian people into "properly Christian," that is, Orthodox, and for including them in Pax Byzantina - the earthly projection of the Kingdom of God.

Thanks to the efforts of Byzantine diplomacy and the Bulgarian monarchy, Orthodoxy is today a global factor, half a millennium after the fall of Constantinople. Bulgaria can take pride in its most successful project - Kievan Rus, as part of today"s Ukraine and the Russian Federation, which is a direct result of the spread of Bulgarian literacy and the Christian faith.

The creation of Bulgarian literacy is one of the most important events in our entire history, standing shoulder to shoulder with the recognition of the Bulgarian state, as well as the later adoption of Christianity as the official religion. This event is fundamental to the formation of Bulgarian national identity and cultural heritage.

As much as the holy brothers Cyril and Methodius may not have aimed for enlightenment in its contemporary sense, their mission has had a profound and lasting impact on Bulgarian culture, religion, and education. Their contribution is foundational for the development of other peoples in establishing their place in the Christian world.

But, May 24th should be more than a romantic memory or a school holiday. It is a symbol of the pursuit of knowledge and enlightenment that must be carried into contemporary realities. It is necessary to reconsider how we relate to this day and what it represents for us today. Working solely for money, without considering the spiritual and cultural aspects of life, is repulsive and leads to the degeneration of societal values.

To counteract the tendency towards decline, we must return to the roots of our identity and revive the values that have made us who we are today. It is necessary to pay tribute to the work of Saints Cyril and Methodius, their students and followers, as well as the revivalists, who did not work for material reward but for the spiritual elevation and growth of the people.

The communist regime in Bulgaria, which lasted several decades, left deep and lasting scars on national spirituality, education, and culture. Under its rule, many values were systematically distorted or suppressed. The identity that was established in the Middle Ages and enriched during the Renaissance was forcibly adapted to fit the ideological framework of communist doctrine.

During this period, cultural heritage was often used as a tool for political propaganda rather than a means for spiritual growth. Education and enlightenment were limited and controlled, thus restricting free thought and creativity. This led to an erosion of the cultural and spiritual values that were at the foundation of Bulgarian identity.

After the fall of communism, the country is still trying to restore and reassess its cultural and spiritual heritage. However, the consequences of this period continue to be felt, manifesting through illiteracy, indifference, and materialism. These issues are a challenge for contemporary Bulgarian society, which strives to revive its identity and restore the values that were undermined during the years of communist rule.

May 24th should be a day of reflection on what it means to be Bulgarian in the modern world. We must strive to preserve our culture and identity while simultaneously fighting inherited flaws. Ultimately, the true value of our identity is measured not only on festive days but also in our daily actions and aspirations towards spiritual and cultural enrichment.

Thus, May 24th remains not only a day of celebration but also a day of contemplation on how we can overcome the long-term damages inflicted upon our spirituality and culture and restore our connection with the roots and intrinsic values that define Bulgarian identity in its entirety.

Lalu Metev, May 24, 2024  Гласувай:
21. meteff - AI Генериран Сензор за съдържание
25.05 07:25
AI Генериран Сензор за съдържание въз основа на плавната и съгласувана структура на текста, различната дължина на изречението и нюансираното изследване на темите, преценява вероятността този текст да е написан от човек при приблизително 95%.
цитирай
2. meteff - При повторен анализ
25.05 09:43
AI Генериран Сензор за съдържание, при повторен анализ, определя отново 95% вероятност този текст да е написан от човек, а не от ИИ, поради нюансираните и исторически контекстно зависими аргументи, както и финия му емоционален тон и разнообразните структури на изреченията.
цитирай
3. leonleonovpom2 - Здравейте!
28.05 07:12
И с какво точно предишният режим навреди,на духовността да я наречем, а сегашният я възвиси, както е описано високопарно в горния текст?
Той истината ли цели да покаже или е поредна манипулация
Кога знанието, истинското, беше на висота, безплатно при това, на всички нива, дипломите общо взето имаха покритие и кога те се купуваха и купуват и професор може да станеш, без да си взел един изпит като студент? За да стигна до извода, че шестица сега на студент при защита се пише за знания около тройката, а петицата си е чиста двойка?
Така ли се издига духовността с фалшификации?
Ами, какво друго да се очаква, след като капиталисти се назначиха?
Резултатът? Заводите за скрап, няма промишленост и селско стопанство Но имаме милиардери и милионери
Живеем в приказката за жабата и вола, вече 35 години, съизмерими с онези 45!?
Ако предишните носят вина за състоянието сега излиза, че те продължават да са водещи?
Така ли е?
Направете този анализ, защо сме в импас, защо нещата не вървят днес, къде е днешната причина за това, а не в миналия век!
Защото така погледнато, за да я има Европа днес, заслугата е на Рим Той е реалният създател на Европейската цивилизация С това трябва да лягаме и ставаме! И да прославяме Рим
И с него да се оправдаваме за неудачите!!?
цитирай
4. meteff - Re: 3. leonleonovpom2
06.06 20:18
Коментарът Ви сам по себе си поставя важни въпроси относно влиянието на политическите режими върху духовността и образованието, както и върху икономическото и социалното развитие на страната. Вашето недоволство от съвременната образователна система и икономическата ситуация е ясно изразено, като се акцентира на проблемите с корупцията и недостатъчната индустриализация.

Анализът на тези проблеми изисква разглеждане на множество фактори, включително историческото наследство, текущите политически и икономически политики, както и глобалните тенденции. Не може да се отрече, че историческите събития оказват дългосрочно влияние върху развитието на държавите, но също така е важно да се разгледат и съвременните действия и решения, които формират настоящето и бъдещето.

Относно образованието, въпросът за качеството и достъпността на знанието е критичен. Промените в образователната система, които водят до обезценяване на дипломите и намаляване на академичните стандарти, могат да имат дълбоки последици за обществото. Въпреки това, важно е да се търсят решения, които да подобрят образованието и да възстановят доверието в академичните институции.

Икономическите проблеми, като липсата на промишленост и селско стопанство, са сложни и изискват цялостен подход, който включва инвестиции в иновации, подкрепа за малкия и средния бизнес, и разработване на устойчиви икономически стратегии.

В крайна сметка, въпросите, които поставяте, са валидни и изискват задълбочен анализ и диалог между всички заинтересовани страни. Решенията трябва да бъдат насочени към създаването на устойчиво бъдеще, където духовността, образованието и икономиката са в хармония с потребностите и амбициите на гражданите.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3971966
Постинги: 787
Коментари: 1556
Гласове: 20070
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031