Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.09.2007 10:22 - БАНКЯ-гейт, вече и в Евро вариант
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 3125 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 25.02.2009 05:14


РЕШЕНИЕ

 

гр. София 06.01.2005 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, АДМИНИСТРАТИВНА КОЛЕГИЯ,

III "3" състав, в публичното заседание на двадесет и осми октомври,

през две хиляди и четвъртата година, в състав:

Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

Членове: ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ИВО ДАЧЕВ

При секретаря ... Снежана Колева ... и в присъствието на прокурора Великова ... като разгледа докладваното от съдия ... Чернева ... АХД № 2132 по описа за 2003 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.6, ал.6 от 3ОСОИ във връзка с чл.33 и сл. от 3АП.

 

Подадена е жалба от ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ срещу мълчаливия отказ на Областния управител на Област София да постанови решение по преписка с вх. рег. № към РД 97-00-6475/20.11.1998 год., образувана в Областната администрация на Област София по молба на жалбоподателя с искане за обезщетяване по реда на 3ОСОИ за недвижими имоти пл. № 987 и № 1578 в кв.28 по плана на гр. Банкя. Жалбоподателят поддържа доводи за незаконосъобразност за мълчаливия отказ. Излага подробни съображения. Моли да се отмени отказа като се признае правото на собственост върху имотите, заедно със съсобственост върху незаконно построените вилни сгради. В последствие претендира право на собственост върху земята и постройките.

 

С Решение от 08.08.2002 год. на СГС, АК, III "Е" състав е отхвърлил жалбата като е приел, че не е доказано правото на собственост на наследодателката на жалбоподателя.

 

С Решение № 5758/11.06.2003 год. ВАС, III отд. по АХД № 10668/2002 год. е отменил Решението на СГС и е върнал делото за. Ново разглеждане от друг състав. Съдът е приел, че следва да се изследва регулационния статут на имота, с оглед установяване на идентичност.

 

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез своя процесуален представител претендира реално възстановяване на собствеността.

 

Ответникът, не изпраща представител и не ангажира доказателства по делото.

 

Представителят на Софийска Градска Прокуратура счита жалбата основателна.

 

Съдът като обсъди доводите на страните в производството и събраните по делото писмени доказателства намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Видно от изготвената и приета по делото, неоспорена техническа експертиза на инж. Петър Алексиев, процесният имот пл. № 987 е част от имота закупен от наследодателката Дора Метева с н.а. № 114/38 г. и описан в точка 1 от акта, а процесният имот пл. № 1578, представлява част от целия стар имот пл. № 1578 /по-точно източната част на имота/, описан в точка 2 на н.а. № 144/38 г.

 

Изследвайки статута на процесните имоти, включително и при действащия кадастрално-регулационен план от 1987 год. и действащият застроително-регулационен план от 1997 год. фактическите констатации на изготвената експертиза доказват идентичността на процесните имоти с първоначално закупените земи от наследодателката на жалбоподателя.

 

Така от обстоятелствената част на експертизата става ясно, че по времето когато процесните имоти все още са представлявали земеделски земи, същите не са внасяни в ТК3С, Д3С или други сродни организации, както и по отношение на тях няма довършвани процедури по ТПС комисия. Процесните имоти са придобили селищен характер чрез регулирането им с регулационния план, одобрен със 3аповед № 3804/12.07.1955 на МКСБ и са включени в новообразувания квартал № 1, отреден "3а нуждите МВР - почивни домове". Малка част от имот пл. № 987 е отреден през 1961 г. за озеленяване и улица.

 

От наличните по преписката доказателства и от заключението на вещото лице, потвърдено и устно в С.З. на 28.10.04 г., безспорно е установено, че по отношение процесните имоти не е била провеждана отчуждителна процедура по установения от нормативната уредба ред /3ПИНМ и др. действащи към момента на отчуждаването/, нито е определяно или изплащано обезщетение за отчуждени по законовия ред имоти, като същите вкл. и не са били актувани като държавни или след 1996 г. като общински. Тези факти се потвърждават и от Предложение изх. № ДИ-94-В-8/26.ХI.98 г. на Район "Банкя" до УАГ (Bx. № РНГ-08-24-134/30.Х1.98 г.) по повод заявление на жалбоподателя за възстановяване на собственост върху недвижими имоти, в което в т. 2 се визират и обсъждат прогресните имоти; Писмо от 15.11.00 г. на Район "Банкя" до ответника. Върху процесните имоти са изградени 5 вили, две от които сапредоставени на Paйoн "Банкя" и съответно за сградите има съставени АДС 925 и 926/90 г., а въз основа на тях АОС № 133, 134 (само сградите са актувани). По отношение на останалите 3 вили няма съставени АДС или АОС". В писмо изх. № 11-00-5/16.1.02 г. от Район "Банкя" са приложени 2 бp. удостоверения по. чл. 13 от ППЗСПЗЗ за прогресните имоти. И в двете удостоверения е уточнено, че "В техническия архив няма данни за извършени отчуждителни процедури". Тази констатация, независимо от спорния момент относно направените в удостоверенията - частично незаверени добавки на ръка относно АДС за вилите - не може да бъде оспорена по отношение липсата на законосъобразно отчуждаване и кореспондира и с другите доказателства по делото.

 

Следователно налага се категоричния извод, че имотите са одържавени и завзети без правно основание, което обосновава и правото на жалбоподателя да претендира възстановяването на собственотта си върху тях.

 

Всички констатации на в.л. инж. Алексиев, относно идентичнотта на имотите и липсата на отчуждаване по съответния законов ред, са потвърдени и от експертизата на в.л. инж. Кр. Метаниев, приета при първоначалното разглеждане на спора по АХдело 1086/00 г., СГС, III-E отделение, препотвърдена от инж. Метаниев в с.з. на 28.10.2004 г.

 

Вилите върху процесните места са били построени около 1960-1961 г., тъй като от кадастралната основа на регулационния план от 1961 г. вече е видно тяхното построяване /Раздел 1 т. 2 от експертизата на инж. Алексиев/.

 

По-късната липса на отразяване на вилите и на техните петна в кадастралната основа на действащия регулационен план от 1987 г. и в застроителния план от 1997 г., не доказват тяхната законност. Вещото лице е отбелязало, че липсата на строителни книжа може да се обясни с обстоятелството, че около 1987 г. и по-късно имотите са били засекретени. Те са били отредени за задоволяване "нуждите на МВР - УБО" и "на МВР за почивна станция". Всички материали били с поверителен характер и следвало да се съхраняват само в архивите на МВР - УБО. Строителните петна не били отбелязани по същите изисквания за секретност.

 

Три от построените в имот пл. № 987 вили с гаражи №№ 1, 2 и 3 съгласно Разпореждане № 9/27.02.1990 г. на Бюрото на МС, представено по делото от АДИС с молба изх. № 3325/09.02.01 г., са предоставени за стопанисване от БОДК.

 

Вили № 4 и 5 са актувани като държавни с АДС №№ 925 и 926 от 1990 г., а след влизането в сила на ЗДС и ЗОБС през 1996 год. са преактувани като частна общинска собственост с АОС №№ 133 и 134 от 12.11.1997 год.

 

Съдът взема в предвид обстоятелството, че западна част от имот пл. № 1578 /стар/ няма нищо общо с процесната източна част на имот пл.№ 1578, представляваща отделен парцел /уточнението западна и източна част е дадено от инж. Алексиев в заключението му и устно в С.З. на 28.10.2004 г./.

 

Видно от заключението, уличната регулация на квартала е приложена, като от имот пл. № 987 са заети 570 кв.м. за парцел № III "озеленяване" и улици, както и за улицата от изток 140 кв.м. Площта от имот пл. № 987, определена към петте вили и означена с кафяви линии е с обща площ 3470 кв.м. Свободната незастроена площ от имот пл. № 987 е определена от вещото лице като 12,180 кв.м. Целият имот пл. № 1578 е била свободна, незастроена и е с размер на 1,020 кв.м. Вещото лице отбелязва, че те отговарят на изискванията за образуване на самостоятелни парцели – УПИ. По отношение на тези площи няма започнало фактическостроителство.

 

С оглед на създаване на условия за нормално ползуване на вилите и съобразно изискванията на чл.34 от ЗУТ - във вилните зони разстоянията от сградите до страничните граници са мин.4 и мин.6 м. до дъното на УПИ, а за нежилищни сгради - мин.3м. При това положение, вещото лице към съответните сгради по графични данни е установило, че се заемат от имот пл. № 987, както следва: за вила 1 - 600 кв.м.; за вила 2 - 620 кв.м.; за вила 3 - 620 кв.м.; за вила 4 - 940 кв.м.; за вила 5 - 690 кв.м. Общата площ към вилите е определена на 3,470 кв.м. Вещото лице е изчислило от общата площ, като се приспадне площта на вилите, оставащата свободна незастроена площ в размер на 12,180 кв.м. от имот пл. № 987, а имот пл. № 1578 е определен изцяло като свободен и с размер 1020 кв.м.

 

Изложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства, които Съдът кредитира изцяло.

 

Съдът кредитира и приетата по делото съдебно-техническа експертиза, като намира, че тя е компетентно и безпристрастно изготвена.

 

При така установената фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна следното:

 

Жалбоподателите са направили искане до Областния управител на Област София, в качеството му на орган по чл.6, ал.1, Т.2 от ЗОСОИ да бъдат обезщетени по реда на ЗОСОИ за част от отчуждения процесен имот. Искането е направено в преклузивния срок по чл.6, ал.1 от ЗОСОИ. В рамките на предвидения от Закона (чл.6, ал.3 от ЗОСОИ) срок Областният управител на Област София не е издал решение по така направеното искане, поради което е налице мълчалив отказ по смисъла на чл.6, ал.3, изр.2-ро от ЗОСОИ. Васил Лалев Метев е подал жалба срещу мълчаливия отказ преди изтичане на преклузивния срок, който съгласно последното изменение на чл.6, ал.6 от ЗОСОИ изтича на 31.03.2001 г.

 

Поради така изложеното и на основание чл.6, ал.6 във вр. ал.3 от ЗОСОИ, съдът намира, че жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

 

Съдът намира, че е налице идентичност между имота придобит от наследодателя на жалбоподателя и този завзет неправомерно. Част от имот пл. № 987 в размер на 3470 кв.м. е фактически застроен от 5 вили, свободната му площ е 12180 кв.м., а имот пл. № 1578 с площ от 1020 кв.м. е бил свободен.

 

Неправомерното завземане на имотите, без законово основание, е изрично посочено в разпоредбата на чл.l, ал.l от ЗВСВОНИ. Към момента на завземането имотът е бил собственост на наследодателката на жалбоподателя по права възходяща линия. С оглед на това съдът намира, че Васил Метев е активно легитимиран по смисъла на чл.2, ал.l от ЗОСОИ във вр. чл.l, ал.l от ЗВСВОНИ.

 

Съдът намира, че правото на собственост върху свободните площи от двата имота може да бъде възстановено.

 

Налице са и другите предвидени в разпоредбата на чл.2, ал.l, предл.3 от ЗВСВОНИ предпоставки, а именно: останалата част с площ от 3470 кв.м. от имот пл. № 987 не може да бъде реално възстановен, т.к. върху него е налице фактическо строителство от пет вили, на които не се доказа наличие или липса на строителни Книжа.

 

С оглед на гореизложеното съдът намира, че жалбоподателя притежава право на обезщетение по ЗОСОИ за процесния имот, собствеността върху която не може да бъде възстановена реално.

 

По изложените съображения настоящият състав на съда счита, че мълчаливият отказ на Областния управител на Област София е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

 

В заявлението до органа по чл.6, ал.l, т.2 от ЗОСОИ жалбоподателите са посочили и предпочитания от тях начин на обезщетение - чрез реално възстановяване на собствеността. Съгласно чл.2, ал.2 от ЗВСВОНИ, възстановява се собствеността върху всички движими и недвижими имущества, отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 09.09.1944 год. до 1989 год. Съгласно чл.2, ал.l от ЗОСОИ собствениците, респ. техните наследници, на имущества, одържавени по законите и начините, посочени в ЧЛ.l и чл.2 от ЗВСВОНИ, се обезщетяват чрез създаване на съсобственост или с част от акциите (дяловете) на съответните търговски дружества или с компенсаторни записи.

 

Съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.2, ал.1, от ЗОСОИ. Имотът е бил одържавен по начините, посочени в чл.1 и чл.2 от ЗВСВОНИ, което не позволява реалното му връщане.

 

Искане за обезщетение с компенсаторни записи не е заявено пред обласния управител, но според трайната съдебна практика, основната цел на законодателя при приемането на ЗОСОИ е била да се постигне справедливо обезщетение на всички правоимащи, чиито имоти и имущества са били одържавени или незаконно отнети по законите или начините, посочени в чл.1 и чл.2 от ЗОСОИ във връзка със ЗВСВОНИ.

 

Изхождайки от целта на Закона съдебната практика стои на становището, че след като правоимащите не могат да бъдат обезщетени по посочения от тях начин поради невъзможност за такова обезщетяване, каквото са поискали, то административният орган не следва да отхвърля молбата само на това основание, а е длъжен да определи такъв начин на обезщетение, какъвто е възможен по закон. На основание чл.6, ал.6, изр. последно от ЗОСОИ Съдът разполага със същите правомощия. По силата на тази разпоредба в случаите на обжалване на мълчалив отказ, когато Съдът уважи отхвърленото от административния орган искане, той следва да се произнесе със съдебно решение по същество, като реши окончателно спора. Съдът не разполага с възможност да върне въпроса за разреmаване от административния орган - разпоредбата на чл.6, ал.6 от ЗОСОИ го задължава да се произнесе с окончателен съдебен акт по същество, включително и по въпроса за вида на дължимото обезщетение. При това положение, Съдът е органа, който след като констатира, че жалбоподателя разполага с право на обезщетение, следва не само да признае това право, но и да го определи по съдържание и размер. В противен случай не би могла да бъде постигната целта на закона. Предвид на изложените по горе съображения настоящият съдебен състав счита, че на жалбоподателяследва да бъде признато правото на обезщетяване с компесаторни записина основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОСОИ, на стойност равна на стойността на 3470 кв.м. от имот пл. № 987.

 

Във връзка с претенцията за разноски на жалбоподателите и изхода на спора, Съдът присъжда 1380 лв., платими от ответника на жалбоподателя.

 

Така мотивиран и на основание чл.42, ал.1, пр.1-то ЗАП, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Областния управител на Област София по молба с вх. Рег. N2 РД 97-00-6475/20.11.1998 год., образувана в Областната админисtpация на Област София по молба на жалбоподателя с искане за обезщетяване по реда на ЗОСОИ за недвижими имоти ПЛ. N2 987 и N2 1578 в КВ.28 по плана на гр. Банкя и вместо него постановява:

 

ПРИЗНАВА правото на ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ да бъде обезщетен при условията на чл.2, ал.1, т.3 от ЗОСОИ с КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ за неправомерно завзетия имот пл. № 987 с площ от 3470 кв.м., в кв.28 по плана на гр. Банкя.

 

ВЪЗСТАНОВЯВА правото на собственост на ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ при условията на чл.2, ал.5 от ЗОСОИ на неправомерно завзетия имот пл. № 1578 в КВ.28 по плана на гр. Банкя с площ от 1020 кв.м. и на частта от имот пл. № 987 в кв. 28 по плана на гр. Банкя с площ от 12180 кв.м. по скицата на вещото лице Алексиев, неразделна част от решението.

 

ОСЪЖДА Областният управител на Област София да заплати на ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ, направените по делото разноски в размер на 1380 лв.

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба по реда на ЗВАС пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено и обявено.

 

Забележка:

РЕШЕНИЕТО Е ВЛЯЗЛО в сила на 07.02.2006 г.

 

 

 

ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СОФИЯ

 

ЧРЕЗ

КМЕТА НА РАЙОН “БАНКЯ”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

ЖАЛБА

 

ОТ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРЧО ИВАНОВ КИРОВ,

ДИРЕКТОР

НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА,

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХАЙДУШКА ПОЛЯНА" № 12,

тел. 9813521, Факс 9862706            .

 

СРЕЩУ

 

Заповед № РД 50-91/14.05.2007 г. на кмета на Район "Банкя", Столична община за одобряване проект за изменение на одобрен кадастрален план.

 

На основание чл. 144 от АК във връзка с чл. 64, ал. 3 от ГПК, НРС е освободена от заплащане на държавна такса

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) СЪДИЯ,

 

Със Съобщение № АГ 94-В-140/06 от 22.06.2007 г., кметът на район "Банкя", Столична община ме уведоми, че със своя Заповед № РД 50-91/14.05.2007 г. е одобрил проект за изменение на одобрен кадастрален план на имот пл. № 2522 и № 2523, кв. 28, в.з. Банкя, гр. Банкя, съгласно приложена скица към съответен акт за непълноти и грешки.

 

От името на Националната разузнавателна служба /НРС/, като заинтересовано лице по смисъла на параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на 3акона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка с 54, ал. 2 от ЗКИР, в срока по чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс обжалвам Заповед № РД 50-91/14.05.2007 г. на кмета на Район "Банкя", Столична община за одобряване проект за изменение на одобрен кадастрален план, поради следното:

 

С Решение № 598 от 08.09.2000 г. Министерският съвет 06явява недвижим имот с три вилни сгради, намиращ се в Банкя, ул. "Ропотамо" № 2 - частна държавна собственост, за имот публична държавна собственост. Със същото Решение, Министерският съвет предоставя безвъзмездно за управление на Националната разузнавателна служба посочения недвижим имот.

 

За имота е съставен Акт за държавна собственост № 03130/30.11.2001 г. Съгласно посочените актове имотът представлява парцел № II-ри (за терен на МВР) в кв. 28 по плана на вилна зона Банкя съгласно регулацията, утвърдена със Заповед РД-0214-92/26.02.1987 г. (част от парцели със стари пл. № 987 и № 2240) с построените върхунего три вилни сгради.

 

Във връзка с постъпило от Васил Лалев Метев искане с вх. № АГ-94-В-140/18.05.2006 г., за недвижимия имот - публична държавна собственост описан погоре, в район "Банкя" е започнала процедура за допълване на непълноти и поправяне нагрешки в одобрен кадастрален план на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР във връзка с параграф 4, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКИР. В рамкитена процедурата на 13.07.2006 г. е съставен акт за грешки и непълноти в од06рениякадастрален план и впоследствие на 14.05.2007 г. е издадена 06жалваната заповед.

 

Съгласно одобрения с обжалвания акт проект за изменение на одобрен кадастрален план в парцелът представляващ имота - публична държавна собственост, предоставен за управление на НРС на ул. "Ропотамо" № 2 се разделя като се нанасят нови парцели – № и № 2522 и 2523 (последния с площ около 12180 кв. метра) като по този начин пряко се засягат правата ни.

 

Обжалваната заповед е издадена в противоречие с приложимите към производството за отстраняване на грешки и непълноти в одобрените кадастрални планове разпоредби на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР и чл. 62, ал. 3, изр. 2 и 3 във връзка с параграф 5, ал. 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.). Актьт за грешки и непълноти в одобрения кадастрален план съставен на 13.07.2006 г. не е бил подписан от собственика на имота - публична държавна собственост описан в АДС № 03130/30.11.2001 г.

 

Съгласно посочените по горе разпоредби, непълнота или грешка в одобрения кадастрален план е следвало да се установи на самото място с акт, който да се подпише от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. При неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство е следвало да се отбележи от съставителя и да се издаде отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри. Трайната съдебна практика на ВАС приема, че в тези случай преди да се отстраняват грешки и непълноти в одобрените кадастрални планове следва да бъде решен съответния спор за материално право.

 

В заявлението си от 18.05.2006 Г., Васил Лалев Метев основава искането си с Решение на СГС Административна колегия, III "3" състав от 06.01.2005 г. и Решение № 1410/07.02.2006 г. на Върховния административен съд - Трето отделение. В рамките на посочените производства пред СГС и ВАС, съдът не е разглеждал и съответно не е решавал спор за материално право - собствеността на недвижимия имот на ул. “Ропотамо" № 2 в Банкя. В този смисъл и предвид чл. 7, ал. 1 от Закона за .дъpжaвнaтa собственост съдебното решение в рамките на производство по обжалване на aдминистративен aкт няма сила на присъдено нещо и не може да послужи за нзвършване на разпоредителни действия по отношение собствеността на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на НРС. Въщносът дали имотът е държавна собственост или собствеността му е била възстановена на предишни собственици или техните наследници е спор за имуществено право и следва да бъде решен по общия исков ред.

 

Поради гореизложените съображения, от името ва Националната разузнавателна служба, Ви моля да отмените Заповед № РД 50-91/14.05.2007 г. на кмета на Район "Банкя", Столична община за одобряване проект за изменение на одобрен кадастрален план.

 

Във връзка с чл. 151 т. 1 от АПК Ви уведомявам, че съгласно чл. 1 на Постановление К2 216 на Министерския съвет от 4.11.1991 г. за регламентиране изпълнението на някои специфични дейности на Националната разузнавателна служба (Обн., дв, бр. 93 от 12.11.1991 г.) НРС е юридическо лице на бюджетна издръжка.

 

Във връзка с чл. 150, ал. 2 от АПК, моля в производството като доказателства да бъдат събрани следните доказателства:

 

1. Заповед № РД 50-91/14.05.2007 г. на кмета на Район "Банкя", Столична община за одобряване проект за изменение на одобрен кадастрален план;

2. Акт за констатиране на грешки и непълноти от 13.07.2006 г. във връзка с производството по Заповед № РД 50-91/14.05.2007 г. на кмета на Район "Банкя";

3. Искане на искане с вх. № АГ-94-В-140/18.05.2006 г., с вх. № АГ-94-В-140/18.05.2006 г., на район "Банкя", Столична община, заедно с приложените към него документи;

4. Всички съобщения до заинтересуваните лица във връзка с производството по издаване на оспорваната Заповед.

5. Всички останали непосочени документи в т.1-4, приложени по образуваната преписка по издаването на обжалваната Заповед.

 

Приложения:

1.         АДС Х№ 03130/30.11.2001 г.;

2.         РМС № 598 от 08.09.2000 г.,

3. Съобщение № АГ 94-В-140/06 от 22.06.2007 г. на кмета на район "Банкя", Столична община;

4. Скица с проект за изменения на одобрен кадастрален план.

 

29.06.2007 г.                                     ДИРЕКТОР: /подпис/

 

 

Бележка: Проф. Васил Л. Метев почина скоропостижно на 19.07.2007 год. в следствие на упражнявания тормоз - един ден след като се беше обърнал с Молба за съдействие към Главния прокурор по повод действия от страна на НРС .

 Тагове:   Банкя,   вариант,


Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3270132
Постинги: 510
Коментари: 1043
Гласове: 19718
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930