Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.12.2020 13:43 - [смях] Сачева зае нов пост в структурите на ГЕРБ
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2243 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 03.12.2020 22:01

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
ОТГОВОРЪТ НА ПОСТАВЕНИЯТ МИ ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ДОНЯКЪДЕ ОБИДЕН
И БЕЗСМИСЛЕНО НАСОЧЕН ПОГРЕШНО ВЪПРОС, ОТ НЯКОИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ, А
ИМЕННО ЗАЩО ПРОТЕСТИРАМ И ЗАЩО ВЪОБЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОТЕСТИРА ПО
ПОВОД НА РАЗРАСТВАЩАТА СЕ МИЛИЦИОНЕРКОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДНЕС СТРАНАТА НИ МУТРИ, ДОЙДЕ МАКАР И МЪЧНО ОТ СЪДА:

РЕ Ш Е Н И Е
№ 6776

гр. София, 27.11.2020 г.
ВИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 63 състав,
в публично заседание на 18.11.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Димитрина Петрова
при участието на секретаря Валентина Христова, като разгледа дело
номер
11095 по описа за 2019 година докладвано от съдията, и за да се
произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по Жалба на Лалю Всилев Метев, ЕГН: [ЕГН], с адрес: гр. София, [улица],
ет.2, ап.4, срещу Заповед № ЗХУ-ИО/Д-С-ЛЦ/1301/ФП/25.07.2019г., изд. от Директор
на Дирекция „Социално подпомагане“-Лозенец, потвърдена с Решение № 22-РД06-0189 от
29.08.2019г. изд. от Директор на агенцията за социално подпомагане, РДСП-София-град.
Жалбоподателят оспорва незаконосъобразността на административния акт, в частта
относно началната датата, определена за предоставяне на месечна финансова
подкрепа, считано от 01.07.2019 г., като намира, че същата следва да бъде изплащана
от 01.05.2019г. , т.е. от влизането в сила на ЕР на НЕЛК №0819/10.04.2019г. Иска се
отмяна на заповедта и връщане на преписката за ново произнасяне от органа в частта,
относно началната дата, от която следва да бъде отпускана помощта.
В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, като след постановяването на
влязло в сила Определение № 5895/06.08.2020г., по настоящото дело, се защитава
лично, същият по вътрешно убеждение на настоящия съдебен състав, въпреки видимо
недоброто си физическо състояние.
Ответникът – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София-град,
не се явява, не се представлява, не представя становище по делото.
Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изплаща представител, не
излага становище.
Въз основа на събраните в хода на съдебното производство доказателства и тези


приложени по приобщената административна преписка, съдът намира за установено
от фактическа и правна страна следното:
По делото няма спор, че Решение № 22-РД06-0189 от 29.08.2019г. изд. от Директор на
агенцията за социално подпомагане, РДСП-София-град, е редовно връчено по пощата на
жалбоподателя на 16.09.2019г., като депозирането на жалбата пред АССГ, е
просрочено с един ден, а именно: 14-дневния срок е изтекъл на 30.09.2019г., а тя е
подадена лично пред административния орган на 01.10.2019г. Същевременно, обаче,
настоящият съдебен състав намира за основателно искането по чл. 161 от АПК,
инкорпорирано от жалбоподателя в жалбата му, доколкото, в конкретната правна и
житейска хипотеза, от доказателствата по представената административна преписка,
безспорно се установява наличието обстоятелства по чл.161, ал.1, предложение
първо от АПК, с оглед константното здравословно състояние на жалбоподателя,
удостоверено с писмени доказателства по делото, както и факта, че въпреки това,
същото само поддържа активно защитата на собствените си интереси, както пред
администрацията, така и пред съда, поради което и в случая, е основателно и съдът
Определи: възстановява срока за обжалване на административния акт Заповед №
ЗХУ-ИО/Д-С-ЛЦ/1301/ФП/25.07.2019 г., изд. от Директор на Дирекция „Социално
подпомагане“-Лозенец, с един ден и определя депозираната Жалба Вх. №
22-941-00-1698/01.10.2019г. по описа на АСП-РДСП София-град, представена от
административния орган, Вх. № 29429/03.10.2019г. по описа на АССГ, за депозирана в
срок. Същата е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на
контрол за законосъобразност и като такава е допустима.
Разгледана по същество, Жалбата е основателна по следните съображения:
Производството по издаване на оспорената заповед е започнало въз основа на
Заявление-Декларация № ЗХУ-ИО/Д-С-ЛЦ/1301/09.07.2019г. с правно основание чл.
20, ал.1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/. Към заявлението молителят е
представил Експертно заключение № 0819 от 10.04.2019г., със срок на валидност 1
година, което удостоверява преосвидетелстване на лицето и промяна от 80% трайно
намалена неработоспособност до 100% ТЕЛК, без чужда помощ. Датата на началното
инвалидизиране е идентична: 11.03.2014г., не е налице и промяна във водещата
диагноза: „Карцином на десен бял дроб. Състояние след
десностр.пулмонектомия-2014г. Дихателна недостатъчност“.
Към заявлението са приложени формуляр за самооценка на лице с увреждания
/л.20-28 от делото/, Експертно заключение № 0819 от 10.04.2019г., за трайно намалена
неработоспособност до 100% ТЕЛК /л. 29-30 от делото/. Няма спор и се установява от
приложената административна преписка, че е изготвена индивидуална оценка на
потребностите, в срок, а именно: 18.07.2019 г., като е отпусната месечна финансова
подкрепа на основание чл. 70, ал.3 от ЗХУ, в размер на 25% от линията на бедност. По
делото не се оспорва, а и съдът го намира за установено-спазването на
административно производствените правила за издаването на оспорения акт. Не се
оспорва и е съответен на законоустановения размер, размерът на месечната помощ от
87 лв. по оспорената заповед.
Заповедта е издадена от компетентен орган, при спазване на
административно-производствените правила, но същата е постановена, в
противоречие с материалния закон по отношения на определения начален срок, от
който следва да бъде получавана помощта, а именно: 01.07.2019 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 69 от ЗХУ финансовата подкрепа за хората с


увреждания се състои от два компонента 1. месечна финансова подкрепа съобразно
степента на увреждането и 2. целеви помощи съобразно вида на увреждането. В чл. 70
от ЗХУ е определен кръгът на лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст,
които имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 от закона, като
жалбоподателят попада сред тези по т. 3, с оглед степента на увреждане от 100% ТНР,
съгласно ЕР на НЕЛК и размерът на дължимата финансова подкрепа следва да е 25%
от линията на бедност.
Правният спор в настоящото съдебно производство касае началната дата на
отпуснатата със заповедта месечна финансова подкрепа.
В нормата на чл. 20, ал. 1 от ЗХУ е посочено, че хората с увреждания съобразно
своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е
комплексна. В ал.2 на чл.20 от ЗХУ е указано, че оценката по ал.1 изследва
функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му
състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности,
както и вида на подкрепата.Съгласно чл. 24, ал.1 от ЗХУ, хората с увреждания имат
право на финансова подкрепа съгласно индивидуалната оценка на потребностите им
по чл. 20 за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия. В ал.2 от същата разпоредба е указано, че хората с трайни
увреждания съгласно индивидуалната оценка на потребностите им по чл. 20 имат
право на:
1. финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство;
2. финансова подкрепа за приспособяване на жилище;
3. финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
4. финансова подкрепа наем на общинско жилище;
5. месечна финансова подкрепа.
Съгласно чл.24, ал.3 от ЗХУ, хората с увреждания имат право да ползват социални
услуги, лична помощ или друг вид подкрепа съгласно потребностите, определени в
индивидуалната им оценка по чл. 20, при условия и по ред, определени със закон.
Разпоредбата на чл.25, ал.1, т.1 от ЗХУ гласи, че въз основа на заключенията в
индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция "Социално
подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за
отпускане на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1. Именно такъв е настоящият
случай.
В чл. 81 от ЗХУ е предвидено, че редът за отпускане, изплащане, изменяне, спиране,
прекратяване и възобновяване на финансовата подкрепа се определя с правилника за
прилагането на закона. Такъв е приет с ПМС № 65/29.03.2019 г. /ДВ, бр. 27/02.04.2019
г./, в сила от 01.04.2019 год. Същият е приложим към датата на издаване на
оспорената заповед. Финансовата подкрепа е уредена в Глава IV, раздел IV от
Правилника за прилагане на ЗХУ.
Доколкото в настоящата хипотеза не се оспорва отпуснатата финансова подкрепа,
основанието, на което е отпусната и нейния размер, а само определения от
компетентния орган начален период, то следва да се посочи, че според чл.66, ал.1 от
ППЗХУ /приложим по силата на чл.81 от ЗХУ/, месечната финансова подкрепа се
отпуска, изплаща, изменя, спира, прекратява и възобновява със заповед на директора
на дирекция "Социално подпомагане" или на оправомощено от него длъжностно лице
от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата. В случая, от не
оспорената по делото фактическа обстановка, се установява, че


заявлението-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по
чл.20, ал.1 от ЗХУ е подадено на 09.07.2019г., а оценката е издадена при спазване
изискването на чл.22, ал.4 от ЗХУ, който гласи, че индивидуалната оценка на
потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на
документите по чл. 21, ал. 3 по ред, определен с правилника за прилагането на закона.
В конкретната хипотеза няма спор, че се касае за преосвидетелстване, въз основа на
ново Експертно заключение № 0819 от 10.04.2019г., със срок на валидност 1 година.
Нормата на чл. 67. (1) от ППЗХУ, постановява, че: „в случаите на
преосвидетелстване на хора с трайни увреждания месечната финансова подкрепа се
отпуска от началото на месеца, през който е прекратена, въз основа на новата
индивидуална оценка на потребностите и издадената заповед за нейното отпускане, в
случай че заявлението декларация за извършване на индивидуална оценка на
потребностите е подадено в 2-месечен срок от издаването на новото експертно
решение. Нормата на ал.2 предвижда, че при неспазване на срока по ал. 1 месечната
финансова подкрепа се отпуска по реда на чл. 66, ал. 3. Именно по реда на чл.66, ал.2
от ППЗХУ, е определена и начална дата на помощта от 01.07.2019г. Неправилно и в
противоречие с материалния закон административният орган е приел, на чисто
формално основание, че не е спазен 2-месечният срок за депозиране на
Заявлението-декларация от жалбоподателя. Видно от представената административна
преписка, Експертно заключение № 0819 от 10.04.2019г., е в сила от 10.05.2019г., т.е.
преди това не е налице валиден и влязъл в силя административен акт, от който
произтичат и законоустановените и законосъобразни правни последствия.
Жалбоподателят е депозирал заявлението си на 09.07.2019г., което попада в
двумесечния срок по смисъла на 67 от ППЗХУ, който изтича на 11.07.2019г., същото е
в срок и изцяло попада в обхвата на 67, ал.1 от ППЗХУ, поради което и месечната
помощ се дължи, считано от началото на месеца, за който е прекратена предходната
при освидетелстване, т.е. в процесния случай, считано от 01.05.2019г., като в
производството се установи, че неправилно и в противоречие с материалния закон е
определена началната дата за предоставяната помощ, което в тази част, прави
Заповедта незаконосъобразна и като такова следва да бъде отменена. Целта на закона
е гарантиране на предвидените социални помощи на лицета с увреждания, а не
санкционирането им-на формални основания, свързани с ограничителното и
неправилно в случая тълкуване на факта на настъпването на промяна на
обстоятелствата, който в случая е промяната на ТЕЛК от 80% на 100%, който факт
настъпва към момента на влизане в сила на съответния административни акт.
Същевременно, независимо от това, че не е конкретно наведено пред съда, за пълнота
на изложението, въз основа на това, че е коментирано в мотивите на акта на горе
стоящия административен орган, но не е налице изричен диспозитив, както и се
констатира, че е налице липса на произнасяне в оспорената заповед по отношение на
искането в частта за целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги,
следва да бъде указано на административния орган-при новото произнасяне-тези
искания да бъдат съобразени при произнасянето от страна на административния
орган.
По горните съображения, съдът счита, че административният орган е постановил
незаконосъобразен административен акт, за който са налице отменителните основания
по чл. 146 от АПК, а именно налице е противоречие с материалния закон, поради
което подадената жалбата следва да бъде уважена като основателна. Преписката


следва да бъде върната на административния орган, който да се произнесе с надлежен
административен акт, по Заявление № ЗХУ-ИО/Д-С-ЛЦ/1301/09.07.2019г. , като
съобрази началната дата на отпускане на помощта, от влизането в сила на ЕР на
НЕЛК №0819/10.04.2019 г., а именно от 01.05.2019 г., както и да се произнесе изрично
относно искането за целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
Съдебно-деловодни разноски-не се претендират, поради което и не се присъждат.
Мотивиран от гореизложеното, Административен Съд София-град, Трето отделение,
63-ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на Лалю Василев Метев, ЕГН: [ЕГН], от гр. София, Заповед №
ЗХУ-ИО/Д-С-ЛЦ/1301/ФП/25.07.2019 г., изд. от Директор на Дирекция „Социално
подпомагане“-Л., като незаконосъобразна.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган-за издаването на нова
заповед, в съответствие и при спазване на указанията дадени в мотивите на това
решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14
дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:

Гласувай:
4Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3590190
Постинги: 520
Коментари: 1051
Гласове: 19851
Архив
Календар
«  Април, 2023  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930