Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.05.2008 11:34 - Българска действителност
Автор: meteff Категория: Политика   
Прочетен: 4761 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 19.01.2011 21:52


Централата на ГЕРБ в курорта Банкя - край столицата

image

"Изключително интересната интрига" около кметската битка в родното село до 1969 година на столичния градоначалник Бойко Борисов - Банкя (обособен едва през 1979 г. като район на София), е отдавна приключила, дори вече малко позабравена. Резултатите са ясни, а предизборно и доста набързо изградения фонтан в центъра на балнеоложкия курорт, така и не функционира - както и всичко друго.

image

 

В битката за Банкя ГЕРБ номинира за поста Рангел Марков, когото народът избра единодушно и с нескрито задоволство за свой кмет. Той е, вече бивш, треньор по тенис на кортовете в Банкя, където съселянинът му днешен кмет на столицата и бивш член на БКП - другаря Бойко Методиев Борисов обичал да играе.

image

Рангел Вълев Марков

Роден на 25.01.1978 г.

Студентски шампион 1997 и 1998 г. Практикува тенис от седем годишна възраст. Завършил е НСА - София, специалност "Тенис". Магистратура "Тенис" и "Спортен мениджър". Завършил е школа за треньори USPTR категория profesional. Треньор от 1996 г. Треньор на Бистра Оташлийска републикански шампион на страната - девойки до 14 г. Негови състезатели са печелели медали и купи от републикански и международни турнири. GSM: 0896696080 - само за даване на... похвали.

 


 


Р Е Ш Е Н И Е

гр. София, 12.05.2008 г. 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ - град, II-ро отделение, 22 състав в открито съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и осма година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КОРНЕЗОВА

при секретаря АЛБЕНА РИБАРСКА и при участието на прокурор ..............., разгледа докладваното от съдия КОРНЕЗОВА адм. дело № С-19 по описа за 2007 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 - 178 от АПК.

Образувано е по жалба на НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА, представлявана от ген.-майор Кирчо Киров с адрес на управление: гр. София,  ул. "Хайдушка  поляна” №12  срещу ЗАПОВЕД   РД-50-91/14.05.2007г. на Кмета на Столична община - район „БАНКЯ".

В жалбата са развити подробни доводи за незаконосъобразност и немотивираност на обжалвания административен акт, като издаден в нарушение на предписаната форма, процесуалните правила и неспазване на чл. 53 и сл. от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и чл.62 от НАРЕДБА 3/28.04.2005г.. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да бъде отменена ЗАПОВЕД РД-50-91/14.05.2007г. на Кмета на Столична община - район „БАНКЯ", както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът - СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „БАНКЯ" в хода на съдебно-административното производство изразява становище за неоснователност на подадената жалба.

Заинтересованите страни - РАЙНА ГЕОРГИЕВА МЕТЕВА, ЛАЛЮ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ и ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ оспорват подадената жалба. По същество на спора претендират от съда постановяване на съдебно решение, с което жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-София-град, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните и приети по делото писмени доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

С оспорената ЗАПОВЕД РД-50-91/14.05.2007г. Кметът на район „Банкя" - Столична община е одобрил проект за изменение на одобрен кадастрален план. съгласно приложена скица по кафявите линии и цифри по кад. лист А-2-9-Б и А-2-9-Г към съставения акт за непълноти и грешки за имоти № 2522 и № 2523 от кв.28, местността в.з."Банкя".

Със Заповед РД-09-1865/02.10.2003г., раздел IV, т. 3 Кметът на Столична община е възложил на основание § 1. ал. 3 от ДР на ЗУТ на кметовете на райони да издават заповеди на основание чл. 134, ал. 2. т. 2 от ЗУТ във връзка с § 6, ал. 6 от ПР на ЗУТ за допълване, съответно поправка на кадастрален план. С последваща Заповед РД-09-09-18/07.09.2004г.. раздел IV, която е служебно известна на съда КМЕТЪТ на СТОЛИЧНА ОБЩИНА е определил реда за поддържане на одобрените кадастрални планове съгласно § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, като е възложил на кметовете на райони издаването на заповеди за изменение на кадастралния план на основание §4, ал. 1,т. 2 от ПЗР на ЗКИР.

Административното производство пред ответната страна е започнало въз основа на подадена молба вх.№ АГ-94-В-140/18.05.2006г. от наследодателя на заинтересованатите по делото страни ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ, починал на 19.07.2007г. по чл. 53 от ЗКИР за попълване на кадастрален план на имота с имоти № 2522 и № 2523 от кв.28, местност в.з."Банкя", съобразно съдебно решение от 06.01.2005г. по адм.дело № 2132/2003г. на СГС, АК, Трети „3" състав, оставено в сила със съдебно решение № 1410/07.02.2006г. по адм.дело 4788/2005г. на ВАС на РБ, III-то отделение.

На 13.07.2006 г. от Столична община - район „БАНКЯ" са съставени Актове за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, които са подписани от съставителя, заявителя, „Интернешънъл гейм дизайн студио" АД и Ралица Емилова.

Обжалваната заповед е съобщена на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, видно от представените по делото писмени доказателства, като в законноустановения    срок    постъпва жалба    от    НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА която се легитимира по силата на Акт за публична държавна собственост № 03130/30.11.2001 г. и РЕШЕНИЕ № 598/08.09.2000г. на МС на РБ по силата на които на жалбоподателя е предоставено за безвъзмездно стопанисване и управление следния недвижим имот: част от парцел II. кв.28 / стар имот № 987 и №2240/ с площ от 18 091 кв.м. /целият с площ от 24 320 кв.м./, заедно с построените в него три вилни сгради, находящи се в гр.Банкя. ул."Ропотамо" № 2.

По делото е приета съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. Росен Димитров Пандев, която се възприема от съда, като обективно и безпристрастно заключение. От констатациите на същото се установява, че в процесния случай се касае за попълване на действащия кадастрален и регулационен план на местност в.з. ,.Банкя", одобрен със Заповед РД-02-14-92/26.02.1987г. на имот № 2522 с площ от 1 020 кв.м. и имот № 2523 с площ от 11 939 кв.м. Новопопълнените имоти попадат в парцел II от кв.28- отреден „за терен на МВР" и имот със стар пл.сн.№ 2240, който е актуван като имот публична държавна собственост с акт № 03 130/30.1 1.2001г.

При така установените факти, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-София-град достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество, след проверка на административния акт съгласно чл. 168, ал.1 от АПК във връзка с чл. 146 от АПК, същата е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган - Кметът на СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „БАНКЯ" в съответствие с предоставените му със Заповед РД-09-09-18/07.09.2004г. на Кмета на Столична община правомощия по поддържане на одобрените кадастрални планове съгласно § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и издаването на заповеди за съответното изменение на кадастралния план на основание § 4, ал. 1. т. 2 от ПЗР на ЗКИР. Макар и издаден от компетентен орган и в предписаната от закона писмена форма по см. на чл.59 АПК атакуваният в настоящото производство индивидуален административен е постановен при съществено нарушение на административно- производствените правила и в тази връзка се явяват основателни твърденията на жалбоподателя, че при постановяване на заповедта си ответникът е допуснал съществени нарушения на същите.

Безспорно е установено по делото, че оспорената ЗАПОВЕД № № РД-50-91/14.05.2007г. е издадена във връзка с направено искане от наследодателя на заинтересованите по делото страни до Кмета на район „БАНКЯ" за попълване на кадастралния план на имот пл. № 2522 и № 2523. к.лист А-2-9-Б и А-2-9-Г, кв.28, м. в.з „Банкя" съгласно влязлото в сила съдебно решение от 06.01.2005г. по адм.дело 2132/2003г. на СГС, АК, Трети „3" състав. Заповедта е издадена по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, от което категорично следва спазване на процедурата по чл. 53 и 54 от ЗКИР и чл. 62, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралния регистър. Следователно при преценката на законосъобразността на атакуваната заповед, съществено условие е същата да се предхожда от акт за непълноти и грешки, издаден при спазване условията на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР и чл. 62, ал. 2 от Наредба 3/2005г., а именно: непълнотите и грешките да са установени на самото място от службата по кадастъра с акт по образец, който да е подписан от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.

По аргумент от § 1, т. 13 ДР на ЗКИР, заинтересувани собственици са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението на кадастралния план. От представените и приети по делото като писмени доказателства се установи, че на жалбоподателя НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА по силата на Решение на МС на РБ му е предоставено за безвъзмездно управление имот, който е публична държавна собственост и съставлява част от парцел II /стар имот № 987 и № 2240/ от кв.28, съгласно одобрения със Заповед РД-02-14-92/26.02.1987г. план на местност в.з „Банкя" и с оглед на това е заинтересовано лице, тъй като именно върху него са нанесени новите имот пл.сн.№ 2522 и № 2523, кад.лист А-2-9-Б и А-2-9-Г.

Видно от приложените и приети по делото Актове за непълноти /грешки/ в одобрения кадастрален план от 13.07.2006 г., същите са подписани от съставителя, заявителя и част от заинтересованите собственици. Съгласно чл.62 ал.З от Наредба 3/2005г. така съставения акт следва да се подпише от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. Не е спорно по делото обстоятелството, че тези констативни актове не са подписани от жалбоподателя НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА.

В разпоредбата на чл. 62. ал. 3 от Наредба № 3/2005 г. изрично е регламентирано, че при неподписване на акта за непълноти и грешки от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по кадастъра издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя. В конкретния случай притежателят на ограниченото вещно право на безвъзмездно ползване НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА не е подписал акта като пряко заинтересована страна по см. на §1 т. 13 от ДР на ЗКИР и това съставлява нарушение на административната процедура от категорията на особено съществените и е достатъчно основание за незаконосъобразност на обжалваната в настоящото производство заповед.

На следващо място, очевидно е, че между жалбоподателя, респ. Държавата и заинтересованите страни РАЙНА ГЕОРГИЕВА МЕТЕВА, ЛАЛЮ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ и ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ съществува спор относно правото на собственост върху терена, върху който са попълнени имот с пл.сн.№ 2522 с площ от 1020 кв.м. и имот № 2523 с площ от 12 180 кв.м. от кв.28 по плана на в.з."Банкя". При съществуването на такъв спор относно принадлежността на това материално право в патримониума на заинтересованите лица, то същия следва предварително да се реши по общия състезателен гражданско-правен исков ред, съгласно нормата на чл.53 ЗКИР и чл.62 ал.6 от Наредба №3/28.04.2005г. и едва след това да се нанесат имотните граници на претендираните имоти.

В процесното спорно правоотношение не е налице хипотезата на чл.62 ал.З от Наредба 3/28.04.2005г., тъй като попълването на имот № 2522 и № 2523. кад.лист А-2-9-Б и №А-2-9-Е не е извършено в изпълнение на влязло в законна сила съдебно решение по чл.53 ЗКИР, нито в случаите когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници.

По изложените съображения и при извършената служебна проверка по см. на чл.168 ал. 1 АПК, съдът обосновава краен правен извод за незаконосъобразност на оспорената ЗАПОВЕД РД-50-91/14.05.2007г. на Кмета на СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район "БАНКЯ", поради допуснато нарушение по см. на чл.146 т.З АПК. Жалбата е изцяло доказана на въведените в нея правни основания, поради което подлежи на уважаване.

При този изход на спора и на основание чл.143 АПК в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноските в процеса, възлизащи в размер на 80 лева и представляващи юрисконсултско възнаграждение за един процесуален представител и сумата от 150 лева. изплатено възнаграждение за вещо лице.

Така   мотивиран   и   на   основание   чл.    172,   ал.   2   от   АПК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - София-град, II AO, 22 състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД РД-50-91/14.05.2007г. на Кмета на Столична община - район „БАНКЯ", с която е одобрен проект за изменение на одобрен кадастрален план, съгласно приложена скица по кафявите линии и цифри по кад. лист А-2-9-Б и А-2-9-Г към съставения акт за непълноти и грешки от 13.07.2006г. за имоти № 2522 и № 2523 от кв. 28, местността в.з. "Банкя" - гр. Банкя, по жалбата на

НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА,

представлявана от ген.-майор Кирчо Киров с адрес на управление: гр. София. ул. "Хайдушка поляна" № 12, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА Кмета на район „БАНКЯ"" - Столична община с адрес: гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 да заплати на

НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА,

представлявана от ген.-майор Кирчо Киров с адрес на управление: гр. София, ул. "Хайдушка поляна" № 12 сумата от 230 /двеста и тридесет/ лева на основание чл. 143, ал. 1 от АПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /не се чете/


Кирчо Киров  (роден през 1950 г. в Силистра) – и.д. директор на НРС (февруари 2003 до януари 2004), директор на НРС от януари 2004 г., бригаден генерал. Завършва педагогика и психология в СУ „Климент Охридски”. Кариерата му в разузнаването започва от 1974 г. Работи под дипломатическо прикритие в Тирана и Белград. Има две специализации в школи на КГБ, бивш член на БКП. През 1996 г. ръководи отдел Териториално разузнаване”. По времето на Димо Гяуров е негов заместник в НРС. Кирчо Киров има син - Ивайло, който през 2003 г. се уволнил от казармата, където е бил гвардеец.

                Брат му Володя Киров, pоден през 1954 г., е член на Изпълнителното бюро на Софийската градска организация на БСП и член на Висшия съвет на соцпартията. Завършил е Техническия университет в София, където е защитил докторска дисертация и работи в Транспортния факултет като преподавател. Специализирал е "Маркетинг и бизнес администрация" и "Инженерна екология - транспорт и опазване на околната среда". В момента е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Понякога посяга към молива, но не се изживява като поет. Литературата му е хоби.


 
Гласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. mandarinkata - Bankq,Bankq...
09.06.2008 15:13
Ne sa edna i dve bakiite na tova tolkova malko na prav pogled mqsto.Vsi4ki se znaem yj,vsi4ki znaem koi sa tiq s dalaverite,a pletenicata ot vazli stava vse po-gasta...
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3377330
Постинги: 514
Коментари: 1043
Гласове: 19746
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031