Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.05.2008 19:47 - Псевдореституцията в България
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 4060 Коментари: 3 Гласове:
1

Последна промяна: 12.06.2008 20:03


ПРЕДПАЗНАТА КЛАУЗА ЗА БЪЛГАРИЯ Е ТВЪРДЕ ЗАКЪСНЯЛА И КРАЙНО НАЛОЖИТЕЛНА В УСЛОВИЯТА НА РАЗВИХРИЛАТА СЕ РЕКОМУНИЗАЦИЯ У НАС


РЕШЕНИЕ

5750
София, 05/19/2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на седми май две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМА ЙОРДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ГАЛИНА СОЛАКОВА
при секретар Надя Савова и с участието
на прокурора Мери Найденова изслуша докладваното
от съдията ГАЛИНА СОЛАКОВА image
по адм. дело № 2289/2008. image


Производството е по чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационна жалба, подадена от Райна Метева, Лалю Метев и Владислав Метев от гр.София срещу решение от 25.10.2007 г. по адм. дело №886/2005 г. на Софийски градски съд, АО, ІІІ "д" състав. В касационната жалба се сочат доводи за неправилност и необоснованост на решението и се претендира неговата отмяна, ведно със законните последици.
Ответниците Весела Божинова и Светослав Рагев, чрез процесуалният си представител излагат становище за обоснованост и законосъобразност на обжалваното решение и молят за оставянето му в сила.
Ответникът кмета на район "Банкя", СО не изразява становище по жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, второ отделение приема, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от надлежни страни и е процесуално допустима, а след като обсъди касационните оплаквания, във връзка с доказателствата по делото и провери обжалваното решение, намира същата за неоснователна.
С обжалваното решение, СГС е отменил като незаконосъобразна заповед №РД-50-137/16.07.2004г. на кмета на район "Банкя", СО за попълване на кадастралния план с нов имот пл.№2115,кв.12 по плана на в.з."Банкя" по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР ,§6,ал.6 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.32,ал.2,т.2 ЗТСУ/отм./ и чл.86 от ППЗТСУ/отм./. Решението е мотивирано с наличие на съществено нарушение на процедурата, изразяващо се в неподписване на Констативния акт от заинтересованите собственици Весела Божинова и Светослав Рагев на имот пл.№1548, кв.12, засегнат от новонанесения имот. Прието е, че приложимия правен ред е този по чл.32,ал.1,т.2 ЗТСУ/отм./ във връзка с чл.86а и чл.86,ал.1 ППЗТСУ/отм./ и §6,ал.6 от ПР на ЗУТ във вр. с §4 и §43 от ПЗР на ЗКИР, предвид датата на подаване на заявлението за изменение на кадастъра -10.07.2002г. Обсъдени са в подробни мотиви приложените по административната преписка документи и приетите по делото доказателства,както и възражението за валидността на обжалваната заповед,като е прието, че се касае за адм.акт, издаден при надлежно делегиране на правомощия по §1, ал.3 от Др на ЗУТ, който изключва приложимостта на изискването за съгласие по чл.184, ал.2 ЗТСУ/отм./.
Така постановеното решение е правилно, законосъобразно и обосновано.
Безспорно е установено по делото, че процедурата по нанасяне на имота е започнала по молба на наследодателя на настоящите касатори Васил Метев, починал в хода на съдебното производство, за нанасяне в кадастъра на имот, собствеността върху който е възстановена по реда на ЗСПЗЗ. Съставеният Акт за непълноти /грешки/ в одобрения кадастрален план не е предявен и подписан от заинтересованите собственици Весела Божинова и Светослав Рагев, каквито са императивните изисквания на приложимият правен режим по чл.86а във връзка с чл.86 ППЗТСУ/отм./ и чл.32,ал.1,т.2 ЗТСУ/отм./ във връзка с §6,ал.6/отм./ от ПР на ЗУТ и §4 и §43 от ПЗР на ЗКИР. Безспорно е обстоятелството, че новонанесения с процесната заповед имот не е с материализирани на място граници, т.е. не са налице условията по ал.2 на чл.86 ППЗТСУ/отм./.
Заповед за изменение на влязъл в сила кадастрален план /нанасяне на възстановен имот/ в хипотезата на §6,ал.6/отм./ ПР на ЗУТ се издава след провеждане на регламентираната в чл.86 ППЗТСУ/отм./ задължителна процедура. С оглед на тази процедура се съставя от техническите органи констативен акт и ако не са налице видими, ясно очертани гранични линии, какъвто е безспорно конкретния случай, актът задължително се подписва от поискалия попълването на кадастъра, пряко заинтересуваните собственици и съставителя. Процедурата по чл. 86 ППЗТСУ/отм./ се изключва само при наличие на влязло в сила решение, постановено по общия исков ред по чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗТСУ/отм./, в което производство участвуват и заинтересованите собственици и спрямо тях е установена непълнотата или грешката в кадастралната основа ,с установени кадастрални граници, т.е. това решение замества техническия констативен акт. В конкретния случай е безспорно установено, че процедурата по чл. 86 ал.1 ППЗТСУ/отм./ е проведена без участието на съсобствениците на засегнатия имот пл.№1548, а акта е подписан само от заявителя и съставителя. Това съставлява съществено нарушение на процедурата и е достатъчно основание за отмяна на процесната заповед като незаконосъобразна, на това формално основание, дори и при липса на безспорно установено наличие на спор за собственост.
Обстоятелството, че собствеността върху новонанасяния имот /имоти/ е възстановена със съдебно решение не игнорира процедурата по чл.86 ППЗСТУ/отм./, тъй като същото няма сила на присъдено нещо по отношение на неучаствалите в производството заинтересовани собственици на засегнатия имот пл.№1548.
Освен изложеното, следва да се отбележи, че мотивите по обжалваното решение за наличие на спор за собственост, който е пречка за завършване на процедурата по чл.86а ППЗТСУ/отм./ съответстват на изяснената по делото фактическа обстановка.
Доводите на касаторите в останалата им част касаят оспорване валидността на придобивното основание на заинтересованите собственици Весела Божинова и Светослав Рагев и са относими в евентуално исково производство, а в настоящето се явяват ириливантни.
Предвид изложеното, съдът намира, че не са налице сочените касационни основания по чл. 209, т.3 от АПК, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло, а касационната жалба - оставена без уважение, като неоснователна.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, второ отделение
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 25.10.2007 г. по адм. дело №886/2005 г. на Софийски градски съд, АО, ІІІ "д" състав.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Дима Йорданова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Георги Ангелов
/п/ Галина Солакова
Г.С.


БАНКЯ - СИМВОЛЪТ НА КОРУПЦИЯТА У НАС

image

Поредната псевдореституция: Вилна зона - Банкя, ул. "Цар Симеон" № 56


П Р О Т О К О Л

София, 07.05.2008 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на седми май две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМА ЙОРДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ГАЛИНА СОЛАКОВА
при участието на секретаря Надя Савова
и с участието на прокурора Мери Найденова
сложи на разглеждане дело № 2289 по описа за 2008 година image,
докладвано от съдията ГАЛИНА СОЛАКОВА

На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК в 09. 15ч.:

КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ Райна Метева и Лалю Метев редовно призовани, се явяват лично.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Владислав Метев редовно призован, не се явява. Вместо него се явява неговата майка и пълномощник Райна Гергиева Метева.
ОТВЕТНИЦИТЕ Весела Божинова и Светослав Димитров редовно призовани, не се явяват. Вместо тях се явява адв.Белчева, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ Кмета на Столична община р-н "Банкя" редовно призован, не се представлява.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Найденова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално недопустима, поради просрочие. От съобщението е видно, че е получено на 12.11.2007г., а жалбата е подадена на 30.11.2007г, след изтичане на 14-дневния преклузивен срок, който се пада на 26.11.2007г. /понеделник, работен ден/ поради, което не следва да се разглежда, а производството по делото да се прекрати.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че няма пречки относно даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННА ЖАЛБА:

Райна Метева: Поддържам жалбата, няма да представям доказателства.
Лалю Метев: Поддържам жалбата, няма да представям доказателства.
Адв.Белчева: Оспорвам жалбата, няма да представям нови доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Лалю Метев: Моля да уважите касационната жалба и отмените решението на СГС, като неправилно и незаконосъобразно. Считаме, че заповедта на кмета на община "Банкя" по отношение на Светослав Рагев е влязла в сила, а решението на СГС спрямо него е погрешно.
Първоинстанционният съд е постановил решението си без да е събрал всички писмени доказателства за пълното и правилно изясняване на делото, като е допуснал административният орган да не представи преписката в цялост. Незнам защо кмета на община "Банкя" проявява такава незаинтересованост и не изпраща свой представител. Имотът ни е възстановен с решение на поземлена комисия "Банкя" и за него няма спор за материално право. Поради което, моля да оставите в сила заповедта на кмета на община "Банкя", като правилна и законосъобразна.

Райна Метева: Моля да уважите касационната жалба по изложените в нея съображения и отмените решението на СГС, като неправилно. ще допълня само, че в имота има постройка, владеем го и плащаме данъци.

Адв.Белчева: Моля да оставите касационната жалба без уважение, като неоснователна и потвърдите решението на СГС, като правилно и законосъобразно. Представила съм писмено възражение, което поддържам.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна.
Решението на СГС е правилно и законосъобразно.
Правилно съдът е приел, че атакуваната заповед е издадена в нарушение на чл.86 от ППЗТСУ /отм/ и чл.32, ал.1, т.2 ЗТСУ /отм/ във вр. с §6, ал.6 от ПР на ЗУТ. Безспорно е установено, че процедурата по попълването на кадастралната основа с имот №2115 в кв.12 е извършено въз основа на съставен констативен акт за непълноти и грешки в кадастралния план от съответната техническа служба без участието на Весела Димитрова Божикова и заинтересованата страна Светослав Димитров Рачев.
Поради изложеното, считам, че следва да се отхвърли касационната жалба.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:


Тагове:   България,


Гласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - администрацията е виновна и про...
12.06.2008 14:35
администрацията е виновна и противоречието в законите
цитирай
2. meteff - Re: анонимен
12.06.2008 20:01
Моля, бихте ли посочили държава различна от тази (дори извън ЕС), в която "администрацията е виновна" и решенията се базират на "противоречието в законите". С удоволствие бих посетил въпросната страна, с цел обмяна на опит.
цитирай
3. анонимен - След като на г-н Л. Метев е възста...
08.07.2008 19:39
След като на г-н Л. Метев е възстановен имотът с решение на поземлена комисия и е признат за собственик съвършенно правилно му е нанесен имота и никакви трети лица не могат да бъдат заинтересовани лица след като не са собственици.Това е абсурдно закона даго признава за собственик, а да не може да упражнява правата си. Това е нарушение на конституцията и правото на собственост.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3377306
Постинги: 514
Коментари: 1043
Гласове: 19746
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031