Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.02 19:02 - Ден за почит към жертвите на комунизма
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 301 Коментари: 1 Гласове:
3

Последна промяна: 11.02 19:41

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Във време на съветската окупация и наложена кървава диктатура в страната ни, се случва най-масовото изтребление на цвета на българската нация от страна на дошлите на власт безграмотни българомразци и чуждопоклонници.

„На 1 февруари отбелязваме най-мракобесния период в българската политика. Период, който белязва живота на българите – без история, без настояще и чрез забраняване на бъдещето. Бог да прости жертвите на комунизма!“, каза в словото си председателят на Народното събрание Росен Желязков (пропускайки иначе оглушително всякакво споменаване на някога екзекутирания си предшественик Хр. Калфов, нарочно или просто поради липса на заинтересованост).

„На този ден всички трябва да сме единствено българи“, заяви българският евродепутат Андрей Ковачев (често отчетливо гръмогласен и словоохотлив по темата за Македонията). По думите му, съвременните политици и общественици имат голяма вина към младите ни сънародници, защото не популяризират достатъчно тежките спомени за мракобесния комунистически режим.

„България беше смятана за сателит на Съветския съюз, това не е така. Предците ни, изписани на тази стена, са били смачкани от комунистите!“, каза още Ковачев. Той напомни, че преди 14 години правителството на Бойко Борисов (редови член на БКП и син на такива) обяви 1 февруари за Ден за почит към жертвите на комунизма по инициатива на президентите Желю Желев (член на БКП) и Петър Стоянов (син на сътрудник на ДС).

По инициатива на Андрей Ковачев бяха напечатани и раздадени на присъстващите книжки издания с изказванията от паметната конференция „Изстраданата европейска мечта на България“ (1944-1989), проведена през ноември 2010 година в Европейския парламент. В качеството си на български министър-председател тогава, Бойко Борисов (потомствен член на БКП) приветства участниците в конференцията в Брюксел с думите:

„В недалечното ни минало свободата и демокрацията бяха мечти, за които не малко българи са се борили и са страдали. Мнозина от най-достойните българи полагат усилия, за да защитят тези ценности и основните човешки права в условията на комунистическа диктатура. Необходимо е не само да съхраним спомена за техните страдания, но и да предадем този спомен на следващите поколения.“

В днешния ден, сред тези които поднесоха цветя бяха и президента Росен Плевналиев (редови член на БКП и син на такъв от висшата номенклатура на ниво ОК на БКП за Благоевградски окръг) и бившия кмет Йорданка Фандъкова (редови член на БКП, дъщеря на АБПФК).

За жалост, една значителна част от посещаващите тук, с PR-цел всяка година, гербава и друга комунистическа сган, нямат и най-малка представа къде са попаднали...

А иначе, за нас потомците на унищожения някогашен български елит, никой не се и присети (освен копоите на властта опитали се да ни разкарат, и един оператор с камера, който по някое време реши да ни затули, препречвайки се енергично, в ), не бе споменато нито едно име на заслужилите ни предци, сред които попадат:

проф. Богдан Филов (регент, бивш премиер), полк. Христо Калфов (председател на Народното събрание), Владимир Аврамов (Първи председател на ВКС, бивш главен прокурор и министър), ген. Трифон Трифонов (началник на Щаба на войската), о.з. ген. Владимир Вазов (бивш столичен кмет), Лалю Метев (индустриалец, банкер и дарител, най-богатият българин към 1947 г.) и неговият зет проф. Светослав Греков (варненски първенец, председател и член на УС на БТПД),
 Иван Вл. Попов (дипломат, бивш министър, самоубива се на 29.10.1944 г. в Букурещ), ген. Васил Баларев (началник на Канцеларията на Министерството на войната), майор Иван К. Вазов (адвокат, племенник на Иван Вазов и бивш министър), ненадминатите живописци дядо ни худ. Никола В. Аврамов (натюрморт; след конфискацията на картините му се умопомрачава и скоро след това угасва) и прачичо ни худ. Константин Г. Щъркелов (пръв приятел на цар Борис III, който прекарва 5-6 месеца в Централния софийски затвор без обвинение, след което е изключен от СБХ и изселен), и до сега заличени са прадядо Васил Аврамов (като дописен и редовен член на БАН), както и дъщеря му баба ни Дора Метева (като поетеса, преводач, общественичка и дарителка) и баща ни невръстният още ученик Васил Метев - бъдещ професор – изселени, а имуществото, ценностите и имотите им са подложени на експроприация. Невинни жертви на терора стават и други наши родственици и братовчеди като Петър Б. Морфов (личен секретар на цар Борис III), д-р Георги Д. Ханджиев (маршал на Двореца), Иван Вл. Попов (дипломат, бивш министър, който на 29.10.1944 г. се самоубива в Букурещ), подполк. Георги Шиев (адютант на царя, зет на прачичо Владимир Аврамов), полк. Стефан Клечков (Първият председател на Бранник, областен управител на Беломорието), Стефан Фетваджиев (банкер), Фани Попова-Мутафова (любимата ученичка на баба ни Дора), Метю Г. Метев (роден в гр. Габрово през 1920 г., племенник на дядо ни Лалю, преминава последователно през концлагерите: Куциан, Ножарово, Главеница, Куфалджа. Главеница, Жеково, Коларово. Белица, Тертер, Белене I. Белене III, Белене I, Белене II, Белене IV. Тертер.), все представители на българския интелектуален, бизнес и политически елит, с други думи казано – цветът на нацията; никой не поиска да си кажем думата, дори напротив, еничарите на властта ни гледаха също така надменно и кръвнишки, както в онези пусти времена...

Вечна им памет, на всички онези невинни жертви и пострадали от репресиите на престъпния комунистически режим! Няма да забравим! Няма да простим!

 


During the Soviet occupation and the imposed bloody dictatorship in our country, the most massive extermination of the color of the Bulgarian nation by the illiterate Bulgarian-haters and foreign-worshipers who came to power took place.

"On February 1, we mark the darkest period in Bulgarian politics. A period that marks the life of the Bulgarians - without history, without present and by banning the future. God forgive the victims of communism!", said in his speech the chairman of the National Assembly Rosen Zhelyazkov (otherwise deafeningly omitting any mention of his once executed predecessor Hr. Kalfov, deliberately or simply due to lack of interest).

"On this day we all have to be only Bulgarians", said
the Bulgarian MEP Andrey Kovachev (often loudly and talkative on the topic of Macedonia). According to him, modern politicians and public figures have a great guilt towards our young compatriots, because they do not popularize enough the heavy memories of the dark communist regime.

"Bulgaria was considered a satellite of the Soviet Union, this is not true. Our ancestors, written on this wall, were crushed by the communists!", Kovachev said. He reminded that 14 years ago the government of Boyko Borisov (regular member of the BCP and son of such) declared February 1 as a Day of Respect for the Victims of Communism on the initiative of the presidents Zhelyu Zhelev (member of the BCP) and Petar Stoyanov (son of a DS associate).

At the initiative of Andrey Kovachev, booklets were printed and distributed to the attendees with the statements from the memorial conference "The Suffered European Dream of Bulgaria" (1944-1989), held in November 2010 in the European Parliament. As Bulgarian Prime Minister then, Boyko Borisov (hereditary member of the BCP) welcomed the participants in the conference in Brussels with the words:

"In our not so distant past, freedom and democracy were dreams for which not a few Bulgarians fought and suffered. Many of the most worthy Bulgarians make efforts to protect these values and the basic human rights in the conditions of communist dictatorship. It is necessary not only to preserve the memory of their sufferings, but also to pass on this memory to the next generations."

Today, among those who brought flowers were the president Rosen Plevneliev (regular member of the BCP and son of such from the higher nomenclature at the level of OK of the BCP for Blagoevgrad region) and the former mayor Yordanka Fandakova (regular member of the BCP, daughter of ABPFK).

Unfortunately, a significant part of those who visit here every year for PR purposes, hunchbacked and other hereditary communist scum, have no idea where they have ended up...

Otherwise, for us, the descendants of the destroyed former Bulgarian elite, no one even remembered (except the jackals of power who tried to drive us away, and one cameraman, who at some point decided to cover us, energetically blocking himself, in), not a single name of our deserving ancestors was mentioned, among whom are:

Prof. Bogdan Filov (regent, former prime minister), Col. Hristo Kalfov (chairman of the National Assembly), Vladimir Avramov (First Chairman of the Supreme Court, former Attorney General and Minister), Gen. Trifon Trifonov (Chief of Staff of the Army), o.z. Gen. Vladimir Vazov (former capital mayor), Lalu Metev (industrialist, banker and donor, the richest Bulgarian in 1947) and his son-in-law Prof. Svetoslav Grekov (Varna firstborn, chairman and member of the Board of Directors of BTPD),Ivan Vl. Popov (diplomat, former minister, committed suicide in Bucharest on 29.10.1944), Gen. Vasil Balarev (Chief of the Office of the Ministry of War), Major Ivan K. Vazov (lawyer, nephew of Ivan Vazov and former minister), the incomparable painters our grandfather art. Nikola V. Avramov (still life; after the confiscation of his paintings he goes mad and soon after that dies) and our uncle art. Konstantin G. Shturkelov (first friend of Tsar Boris III, who spends 5-6 months in the Central Sofia Prison without charge, after which he is expelled from UBP and exiled), and so far erased are our great-grandfather Vasil N. Avramov (as a correspondent and regular member of BAS), as well as his daughter our grandmother Dora Meteva (as a poetess, translator, public figure and donor) and our father the still young student Vasil Metev - future professor - exiled, and their property, valuables and properties are subject to expropriation. Innocent victims of terror become other relatives and cousins such as Petar B. Morfov (personal secretary of Tsar Boris III), Dr. Georgi D. Handzhiev (marshal of the Palace), Ivan Vl. Popov (diplomat, former minister, who committed suicide in Bucharest on 29.10.1944), Lt. Col. Georgi Shiev (aide-de-camp of the tsar, son-in-law of our uncle Vladimir Avramov), Col. Stefan Klechkov (First Chairman of Brannik, Regional Governor of Belomorie region), Stefan Fetvadzhiev (banker), Fani Popova-Mutafova (the favorite student of our grandmother Dora), Metyu G. Metev (born in Gabrovo in 1920, nephew of our grandfather Lalu, passes successively through the concentration camps: Kutsian, Nozharovo, Glavenitsa, Kufaldzha. Glavenitsa, Zhekovo, Kolarovo. Belitsa, Terter, Belene I. Belene III, Belene I, Belene II, Belene IV. Terter.), all representatives of the Bulgarian intellectual, business and political elite, in other words - the color of the nation; no one asked us to say the word, on the contrary, the janissaries of power looked at us just as arrogantly and bloodthirsty, as in those barren times ...

Eternal memory to all those innocent victims and sufferers of the criminal communist regime! We will not forget! We will not forgive!Гласувай:
3Следващ постинг
Предишен постинг

1. meteff - Вражески контингент
11.02 12:26
Разправата с индустриалния, търговски, политически и културен елит на Царство България след преврата на 9 септември 1944 г.

https://www/books/0004463712cf32a8aa672
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3804046
Постинги: 556
Коментари: 1058
Гласове: 19939
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031