Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.07.2023 00:15 - За династията на Срацимировци
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 434 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 12.06 15:01

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 image

The House of Sratsimir, also Sracimir, or Sratsimirovtsi

Домът на Срацимир, известен още като Срацимировци, е последната управляваща династия на Второто българско царство. Тяхното историческо и духовно наследство е вплетено в българската история и култура, като символизира борбата за власт и търсенето на истински лидерство. Срацимировците са потомци на предишните български царски родове Асеневци и Шишмановци. Те управляват през периода на политически промени и външни заплахи, което отразява постоянната борба за власт и стабилност в историята на България.

Тук ние поставяме акцент върху духовното владичество на Иисус Христос като единствения истински Цар. Това отразява вярата, че въпреки човешките стремежи към власт, истинската сила и легитимност идват от божественото. Домът на Срацимир, въпреки че е част от миналото, продължава да бъде актуален в съвременните размисли за лидерство и общност. Текстът подчертава нуждата от обединение и силна водаческа фигура, която да води хората към яснота и мир.

Домът на Срацимир и духовното владичество на Христос са две лица на една и съща монета - търсенето на стабилност, ред и морално водачество. В исторически и духовен план, те представят модел за разбирането на властта и нейното правомерно упражняване в полза на обществото.

В живота ти винаги ще има престол и на него винаги ще стои някой. Много „царе“ ще се борят да седнат на трона, твоята човешка природа също ще се бори да се домогне до него. Истината обаче е тази: Единственият законен и истински Цар е Господ Иисус Христос. В Неговите вени тече кралска кръв, Той е заслужил да управлява и всичко ще бъде покорено под краката Му: „Христос трябва да царува, докато покори всички врагове под нозете Си. Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.“ (Първо послание към коринтяните, гл. 15, ст. 25-26*)

В присъствието на Царя няма несигурност, страх, гняв, беззаконие, случайност. Когато Иисус царува в живота ни всичко това си отива, защото Той е на полагащото Му се място. Хората сме много крехки същества поотделно. Бог ни е създал да живеем в общност, да се нуждаем едни от други, което да ни държи осъзнати за собствената ни недостатъчност.

Интересно е, обаче, че когато много хора се обединят, някак си естествено се появява нуждата от водач. Самите хора желаят да излъчат такъв, за да няма хаос, да има посока и яснота, за да има безопасност и мир. „А един от старците ми каза: „Не плачи! Ето лъвът, който е от Юдовото племе, Давидовият корен, победи и може да разгъне свитъка и да снеме седемте му печата.“ (Книга Откровение, гл. 5, ст. 5*)

Основна родословна линия: Деспот Срацимир – Цар Йоан Александър (1331-1371) – Цар Йоан Шишман (1371-1395) – Цар Фружин (1395-1417) – // – Цар Шишман (1598-1606) – Димитри йерей – Аврам йерей Димитриевич – // – Колю Загореца (ок.1795-1821) – хаджи Аврам (1821-1828/9) – Никола Аврамов (1829-1883) – полк. Аврам Аврамов (1883-1925) – акад. Васил Аврамов (1927-1946) – проф. Васил Метев (1946-2007) – Лалю Метев (2007-) – Симеон Метев

Във всеки случай, в даден момент, оставаме в готовност, ако се наложи, да приемем отново временно прекъснатата ни власт над Царството на духа оставено ни в наследство от господствалите ни царствени предци и по божествено право да станат наши права и задължения, тъй като всеизвестно е, че суверенът по природа е даденост, каквато е смяната на деня и нощта, и то не може да бъде оспорвано без опасност.

Щеше ни се в единението да е силата, но на практика все нещо не ни се получава точно така, къде в следствие на целенасочени дългогодишни злонамерени външни намеси, къде от глупост поради липса на ниво в нас самите, превръщайки ни често в най-обикновени чуждопоклонници и ни прави все по-осезаемо да заприличваме на едно обезличено стадо безродници.

Лалю Метев, 25 юли 2023 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The House of Sratsimir, also Sracimir, or Sratsimirovtsi

The House of Sratsimir, also known as the Sratsimirovtsi, was the last ruling dynasty of the Second Bulgarian Empire. Their historical and spiritual legacy is interwoven into Bulgarian history and culture, symbolizing the struggle for power and the search for true leadership. The Sratsimirovtsi are descendants of the previous Bulgarian royal houses of Asen and Shishman. They ruled during a period of political changes and external threats, reflecting the constant struggle for power and stability in Bulgarian history.

Here, we emphasize the spiritual dominion of Jesus Christ as the only true King. This reflects the belief that despite human aspirations for power, true strength and legitimacy come from the divine. The House of Sratsimir, although part of the past, continues to be relevant in contemporary reflections on leadership and community. The text highlights the need for unity and a strong leadership figure to guide people towards clarity and peace.

The House of Sratsimir and the spiritual dominion of Christ are two sides of the same coin - the search for stability, order, and moral leadership. Historically and spiritually, they present a model for understanding power and its rightful exercise for the benefit of society.

In your life, there will always be a throne, and someone will always sit upon it. Many "kings" will fight to sit on the throne, and your human nature will also strive to reach it. However, the truth is this: The only legitimate and true King is the Lord Jesus Christ. Royal blood flows in His veins, He has earned the right to rule, and everything will be subdued under His feet: "For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death." (1 Corinthians 15:25-26*)

In the presence of the King, there is no uncertainty, fear, anger, lawlessness, or chance. When Jesus reigns in our lives, all of this departs because He is in His rightful place. We humans are very fragile beings individually. God created us to live in community, to need one another, which keeps us aware of our own insufficiency.

Interestingly, however, when many people unite, there naturally arises a need for a leader. People themselves wish to elect such a figure to avoid chaos, to have direction and clarity, to ensure safety and peace. "And one of the elders said to me, "Weep not; behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its seven seals." (Revelation 5:5*)

Primary Genealogical Line: Despot Sratsimir – Tsar Ivan Alexander (1331-1371) – Tsar Ivan Shishman (1371-1395) – Tsar Fruzhin (1395-1417) – // – Tsar Shishman (1598-1606) – Dimitri Priest – Avram Priest Dimitrievich – // – Kolyu of Zagore (approx. 1795-1821) – Haji Avram (1821-1828/9) – Nikola Avramov (1829-1883) – Col. Avram Avramov (1883-1925) – Akad. Vasil Avramov (1927-1946) – Prof. Vasil Metev (1946-2007) – Lalu Metev (2007-) – Simeon Metev

In any case, at a given moment, we remain ready, if necessary, to once again temporarily resume our interrupted power over the Kingdom of the spirit left to us in inheritance by our royal ancestors who ruled us, and by divine right to become our rights and duties, as it is well known that the sovereign by nature is a given, like the change of day and night, and it cannot be contested without danger.

We would like unity to be our strength, but in practice, it doesn"t quite work out that way, whether due to targeted long-term malicious external interference or due to stupidity because of a lack of level in ourselves, often turning us into mere sycophants and making it increasingly palpable that we resemble a depersonalized herd of stateless people.

Lalu Metev, July 25, 2023.Гласувай:
11. meteff - AI Генериран Сензор за съдържание
11.06 10:02
AI Генериран Сензор за съдържание дава 95% вероятност, че този текст е написан от човек, а не от изкуствен интелект, тъй като показва високо ниво на съгласуваност, нюанс и емоционална интензивност, със смесица от абстрактни понятия и библейски препратки, които са типични за човешкото писане.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3973979
Постинги: 790
Коментари: 1559
Гласове: 20072
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031